Przetargi.pl
remont dachu budynku przy ul. Sienkiewicza 20 w Słupsku

Starostwo Powiatowe ogłasza przetarg

 • Adres: 76-200 Słupsk, ul. Szarych Szeregów 14
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 059 8418500 , fax. 059 8427111
 • Data zamieszczenia: 2009-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Starostwo Powiatowe
  ul. Szarych Szeregów 14 14
  76-200 Słupsk, woj. pomorskie
  tel. 059 8418500, fax. 059 8427111
  REGON: 77098093000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat.slupsk.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  remont dachu budynku przy ul. Sienkiewicza 20 w Słupsku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Remont dachu budynku przy ul. Sienkiewicza 20 obejmuje następujący zakres prac: - rozebranie pokrycia papowego dachu i tarasu oraz pokrycie papą wentylacyjną i termozgrzewalną z zastosowaniem kominków wentylacyjnych, - przełożenie dachówek na części dachu (z odzyskiem materiału), - wymiana części deskowania i ołacenia, - uzupełnienie krokwi, - wymiana obróbek blacharskich, - wymiana części tynków wewnętrznych i zewnętrznych, - rozebranie lukarn i wyjęcie starych okien oraz zamontowanie okien i świetlików dachowych, - zamontowanie wyłazu dachowego, - zamontowanie wywiewników dachowych i doprowadzenie przewodów wentylacyjnych do pomieszczeń poddasza.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 454530007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O zamówienie mogą ubiegac sie Wykonawcy, którzy: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień ; 2) posiadają niezbędą wiedzę i doświadczenie oraz dysponują lub będą dysponować, potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 3) znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tj. są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę minimum 200.000,00 zł (ubezpieczenia ma obowiązywać w trakcie trawnia zamówienia); 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 Prawa zamówień publicznych. Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie na podstawie oświadczeń i dokumentów załączonych w ofercie, w oparciu o dyspozycje zawarte w SIWZ. Niespełnienie warunków udziału w przetargu stanowi podstawę wykluczenia Wykonawcy i odrzucenia oferty.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu do oferty sporządzonej w oparciu o Formularz oferty, stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ należy dołączyć następujące oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu: 1. oświadczenie Wykonawcy w tybie art.22 ust.1 ustawy, sporządzone wg załącznika nr 2 do SIWZ; 2. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 3. wykaz wykonanych robót budowlanych sporządzony wg załącznika nr 3 do SIWZ, w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej trzech zamówień odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym w obiektach zabytkowych lub wpisanych do ewidencji wojewódzkiego konserwatora zabytków, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu (referencje lub protokół odbioru), potwierdzającego, że roboty te zostały wykonane należycie; 4. wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, potwierdzający spełnienie warunku udziału w postępowania, o którym mowa w pkt 5.1 ppkt 2 SIWZ, sporządzony wg Załącznika nr 4 do SIWZ; 5. uprawnienia kierownika budowy w specjalności budowlanej bez ograniczeń, dokument wykazujący co najmniej 2-letnią praktykę na budowie przy zabytkach nieruchomych lub uprawnienia do prowadzenia prac w obiektach zabytkowych potwierdzone stosownym zaświadczeniem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego; 6.zaakceptowany projekt umowy sporządzony na podstawie załącznika nr 5 do SIWZ; 7. polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, potwierdzający spełnienie warunku, o którym mowa w pkt 5.1.ppkt 3 SIWZ. Dokumenty, o których mowa są składane w formie oryginału opatrzone pieczątką Wykonawcy lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (opatrzone czytelnym podpisem z pieczątką Wykonawcy lub podpisem nieczytelnym opatrzonym imienną pieczątką Wykonawcy). W przypadku działania Wykonawcy przez pełnomocników, należy dołączyć do oferty uwierzytelniony odpis pełnomocnictwa lub pełnomocnictwo w oryginale. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia każdy z Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składa w ofercie dokumenty, o których mowa w pkt 6.1 ppkt 2 SIWZ.Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. Złożenie przez Wykonawcę fałszywych lub stwierdzających nieprawdę informacji (dokumentów, załączników, oświadczeń) mających wpływ na wynik prowadzonego postępowania powoduje wykluczenie Wykonawcy z przetargu na każdym jego etapie, zgodnie z dyspozycją art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy. Osoba lub osoby składające ofertę ponoszą pełną odpowiedzialność za treść złożonego oświadczenia woli na zasadach określonych w art. 297 §1 kodeksu karnego. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdziale 5.1 ust. 1 SIWZ składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; 2) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie; 3) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.powiat.slupsk.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach