Przetargi.pl
Zaprojektowanie i wykonanie kanalizacji sanitarnej i deszczowej na posesji KPP Nowy Dwór Gdański / rozdział kanalizacji / oraz remont pomieszczenia archiwum w obiekcie KPP Nowy Dwór Gdański

Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku ogłasza przetarg

 • Adres: 80-819 Gdańsk, ul. Okopowa 15
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 058 3214817 , fax. 058 3214810
 • Data zamieszczenia: 2009-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku
  ul. Okopowa 15 15
  80-819 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 058 3214817, fax. 058 3214810
  REGON: 19123609400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pomorska.policja.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zaprojektowanie i wykonanie kanalizacji sanitarnej i deszczowej na posesji KPP Nowy Dwór Gdański / rozdział kanalizacji / oraz remont pomieszczenia archiwum w obiekcie KPP Nowy Dwór Gdański
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres prac objętych zamówieniem: Prace projektowe ( opracowanie mapy do celów projektowych, wykonanie projektu budowlano - wykonawczego kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami i zgłoszeniem robót w Starostwie ) Roboty sanitarne Roboty budowlane ( odgrzybianie, roboty izolacyjne, roboty tynkarskie, roboty malarskie, roboty ziemne ręczne )
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452161115
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: - Spełniają wymagania art. 22 i 24 uPzp , - Wykonawca musi wykazać się przynajmniej jedną realizacją remontową, inwestycyjną ( budowa, dobudowa, rozbudowa, nadbudowa ) o wartości 120 tys. zł w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia. - Wykonawca musi zaprezentować min. 1 zespół kadry technicznej z potwierdzonymi /załączyć kserokopie uprawnień wykonawczych potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej Izby Samorządu Zawodowego - 1 osoba posiadać musi uprawnienia w specjalności konstrukcyjno - budowlane - 1 osoba posiadać musi uprawnienia w specjalności sieci i instalacje sanitarne. Wykonawca, który złożył oświadczenie i dokumenty spełnia powyższe warunki.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: -formularz Oferty -; wraz z kalkulacją wyceny ofertowej i informacją o podwykonawcach - aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, - oświadczenie zgodnie z wymogami art. 22 i 24 Ustawy - wykaz osób z kompletem uprawnień -wykaz robót z dokumentami potwierdzającymi, że roboty budowlane zostały wykonane należycie . Zamawiający dopuszcza wspólne ubieganie się Wykonawców o udzielenie zamówienia publicznego. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu. Do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: okres udzielenia gwarancji ( okres udzielonej gwarancji nie mniej niż 36 m-cy )
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pomorska.policja.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach