Przetargi.pl
świadczenie usług w zakresie napraw wiat przystankowych, zlokalizowanych na terenie Gdyni i gminy Kosakowo, będących własnością Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni

Zarząd Komunikacji Miejskiej ogłasza przetarg

 • Adres: 81-244 Gdynia, ul. Zakręt do Oksywia 10
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 058 6233312 , fax. 058 6233022
 • Data zamieszczenia: 2009-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Komunikacji Miejskiej
  ul. Zakręt do Oksywia 10 10
  81-244 Gdynia, woj. pomorskie
  tel. 058 6233312, fax. 058 6233022
  REGON: 19060628700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zkmgdynia.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  świadczenie usług w zakresie napraw wiat przystankowych, zlokalizowanych na terenie Gdyni i gminy Kosakowo, będących własnością Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Świadczenie usług w zakresie napraw wiat przystankowych, zlokalizowanych na terenie Gdyni i gminy Kosakowo, będących własnością Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni. Przedmiot zamówienia obejmuje swoim zakresem 57 wiat przystankowych. Wiaty wskazane w pkt.1 zostały wyprodukowane przez firmę: Małe Formy Budowlane z siedzibą w Gdyni i występują w trzech rodzajach: a/ MB I - o konstrukcji ze słupków prostokątnych (60 x 40 mm), z gniazdami na materiał osłonowy z profili nitowanych do słupków, b/ MB II - o konstrukcji ze słupków kwadratowych (60 x 60 mm), z wpustami stanowiącymi gniazda na materiał osłonowy, c/ MB III - o konstrukcji ze słupków okrągłych ( średnica 80 mm), z wpustami stanowiącymi gniazda na materiał osłonowy. 3. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: naprawę bądź wymianę uszkodzonych elementów wiat (w zależności od rodzaju wiaty): - szkieletu dachu, - pokrycia dachu z poliwęglanu, - słupków, - ram spawanych, rygli, - gniazd na płyty osłonowe, - materiału osłonowego (płyt ze sklejki, blach trapezowych i/lub szyb szklanych), - kasetonów na rozkłady jazdy, - szyb pleksi o grubości 4 mm do kasetonów rozkładów jazdy, - słupków ławek, - blatów ławek, - fundamentów i połączeń fundamentów ze słupkami, wykonywanie nowych fundamentów wiat (w celu przestawienia wiaty), demontaż i montaż wiat, dojazd ekipy remontowej do miejsca ustawienia wiaty. Elementy wymieniane muszą być wykonane z takich samych materiałów i w takiej samej technologii jak elementy oryginalne lub z materiałów równoważnych pod względem techniczno-jakościowym.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 508000003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 48 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia : wadium oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: a/ posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; b/ posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; c/ znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonania zamówienia; d/ nie podlegają wykluczeniu z postępowania . Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w/g formuły spełnia/nie spełnia na podstawie danych (informacji) zawartych w wymaganych dokumentach i oświadczeniach.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: I. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu - Zamawiający żąda złożenia następujących dokumentów i oświadczeń: a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, b) oświadczenie, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności stanowiącej przedmiot niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, c) oświadczenie, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, d) oświadczenie, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub będzie dysponował potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia innych podmiotów. II. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: składa dokument/dokumenty zgodnie z postanowieniami §2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane ( Dz.U. Nr 87, poz.605 z późn.zm.) - w zakresie wskazanym w pkt.I . III. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - Wykonawcy są zobowiązani dołączyć dodatkowo: a/ dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału lub poświadczonej notarialnie kopii. b/ każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia jest zobowiązany do złożenia dokumentu wymienionego w pkt.I lit.a) oraz oświadczenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - Zamawiający nie będzie żądał umowy regulującej współpracę tych podmiotów

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zkmgdynia.pl/siwz/siwz_zkm-zp-n-15-09.pdf
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach