Przetargi.pl
Roboty budowalne - remontowe związane z wymianą nawierzchni drogi dojazdowej oraz placu

Przedszkole Nr 12 ogłasza przetarg

 • Adres: 81-881 Sopot, ul. O. Kolberga 8
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 058 5519097 , fax. 058 5519097
 • Data zamieszczenia: 2009-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przedszkole Nr 12
  ul. O. Kolberga 8 8
  81-881 Sopot, woj. pomorskie
  tel. 058 5519097, fax. 058 5519097
  REGON: 19055907900000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Roboty budowalne - remontowe związane z wymianą nawierzchni drogi dojazdowej oraz placu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Roboty rozbiórkowe płyt nawierzchni 287 m2,krawężników 133 m2,rozebranie chodników 33 m2.Wykonanie nawierzchni drogowej z kostki brukowej betonowej prostokątnej 20x10 kolor szary 287 m2, kolor czerwony 51 m2.Krawężniki betonowe 133 m. Wywóz płyt utylizacja.Regulacja studzienek.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331207
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Rozdział III: Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków . 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (Art.24 ustawy Prawo zamówień publicznych); 2. Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w przedłożonych dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w Rozdziale IV SWIZ. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż ww warunki wykonawca spełnił. 3. Nie spełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania. 4. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Rozdział IV: Wykaz dokumentów i oświadczeń jakie Wykonawcy mają dołączyć do oferty: 1. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych: 1) oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w art.22 ust.1 ustawy Pzp - załącznika Nr 2 do niniejszej SIWZ; 2) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestracji lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków oraz opłat lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonywania decyzji organu podatkowego, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 4) zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonywania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.sopot.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach