Przetargi.pl
Przebudowa drogi osiedlowej w zakresie wymiany nawierzchni z istniejących płyt drogowych typu MON na nawierzchnię z płyt drogowych ażurowych typu JOMB wraz z kostką brukową w miejscowości Kleszczewo Kościerskie

Gmina Zblewo ogłasza przetarg

 • Adres: 83-210 Zblewo, ul. Główna 40
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 058 5884381 , fax. 058 5884569
 • Data zamieszczenia: 2015-07-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Zblewo
  ul. Główna 40 40
  83-210 Zblewo, woj. pomorskie
  tel. 058 5884381, fax. 058 5884569
  REGON: 00549803000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zblewo.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi osiedlowej w zakresie wymiany nawierzchni z istniejących płyt drogowych typu MON na nawierzchnię z płyt drogowych ażurowych typu JOMB wraz z kostką brukową w miejscowości Kleszczewo Kościerskie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi osiedlowej w zakresie wymiany nawierzchni z istniejących płyt drogowych typu MON na nawierzchnię z płyt drogowych ażurowych typu JOMB wraz z kostką brukową w miejscowości Kleszczewo Kościerskie. 2.Zakres robót obejmuje rozbiórkę istniejącej nawierzchni drogi osiedlowej z płyt betonowych typu MON o wymiarach 3,0mx1,2m odcinek w km od 0+000 do km 0+278,00 ułożenie uprzednio zdemontowanych płyt betonowych na 6 parkingach przyblokowych, wykonanie ciągu pieszo-jezdnego oraz montaż płyt typ MON na skrzyżowaniu znajdującym się ok. 200 m od drogi osiedlowej. Rozbiórka płyt w ilości 232 sztuk, z czego 80 sztuk do ponownego wbudowania na skrzyżowaniu wraz z wykonaniem koryta głębokości 30 cm oraz ułożenie podsypki piaskowej 10 cm. Pozostałe płyty należy wbudować na 6 parkingach przy blokach (12mx6m=72m2) uprzednio wykonując koryto o głębokości 20 cm wraz z podsypką piaskową o grubości 5 cm. Spoczniki przy klatkach schodowych należy zdemontować, wykonać warstwę podsypki cementowo-piaskowej i ułożyć kostkę brukową szarą 6 cm. Rozbiórce podlega również krawężnik 12x25x100 w ilości 482m. Przeznaczony jest na gruz. Kolejnym zadaniem jest wykonanie oraz wyprofilowanie koryta drogi osiedlowej po płytach betonowych typu MON na szerokości 4,50 m, wbudowanie krawężników betonowych 12x25x100 cm na ławach betonowych z oporem 27x27 cm od strony chodnika oraz opornika betonowego 12x25x100 cm wtopionego na ławach betonowych z oporem od strony części jezdnej, a także opornika wtopionego 12x25x100 cm na ławach betonowych z oporem na ławie 27x27cm rozdzielającego płyty JOMB i kostkę betonową gr. 8cm. Ciąg pieszy wykonać z kostki betonowej gr. 8cm szerokości 1,4m. Kostka szara, obramowanie jednostronne kostka betonowa czerwona. Ciąg jezdny płyty ażurowe. Przekrój poprzeczny ciągu pieszo-jezdnego wykonać jako jednospadowy o spadku 2 %. Odwodnienie jezdni wykonać powierzchniowo poprzez spadki poprzeczne i podłużne. Po zakończeniu robót teren przyległy należy uporządkować. Załącznik: przekrój A-A. Konstrukcja nawierzchni części jezdnej: - 12,5 cm - płyta betonowa typu JOMB 100x75 cm, - 5 cm - podsypka piaskowa, - 10 cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, Konstrukcja nawierzchni części dla pieszych chodnika: - 8 cm - kostka betonowa szara, - 5 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4, - 15 cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. Konstrukcja nawierzchni spocznika przy wejściach do klatek schodowych: - 6 cm - kostka betonowa (szara), - 5 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4, - 10 cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. Dane techniczne - ciąg pieszo-jezdny działki nr. 36/91 o szerokości 4,50 m, - ktg. ruchu KR1, - klasa drogi - D, - obciążenie osiowe 50 kN/oś, - V proj. - 20 km/h, - szerokość części jezdnej - 3,00 m, - szerokość części dla pieszych chodnik - 1,50 m, - ciąg pieszo-jezdny dopuszczający ruch dwukierunkowy - 4,50 m - przekrój jezdni - drogowy, - spadki poprzeczne jezdni jednospadowy - 2%, - spadki chodników jednospadowy - 2%, - całkowita długość odcinka podlegająca przebudowie - 278,00 m, 3.Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z realizacją zamówienia oraz wskutek innych działań osób zatrudnionych przez Wykonawcę. 4. Wykonawca zobowiązany jest w czasie wykonywania zamówienia będącego przedmiotem zamówienia zapewnić na terenie objętym pracami należyty ład, porządek, przestrzeganie przepisów BHP i przeciwpożarowych. 5.Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia w ramach wynagrodzenia umownego odpowiednich umów ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi, oraz od odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji robót objętych umową, tj. do dnia odbioru tych robót. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności: Odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich, a powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych. 6.Termin wykonania robót: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie do 30.09.2015 r. 7.Koszty uzyskania wszystkich niezbędnych zezwoleń, zaświadczeń, innych niezbędnych opracowań pozostają po stronie Wykonawcy. Przedmiar robót jest wyceną sporządzoną dla określenia szacunkowej ilości robót budowlanych. Ilości są ilościami przybliżonymi i uśrednionymi i nie mogą różnić się od ilości rzeczywistych w zależności od zastosowanych rozwiązań materiałowych oraz przyjętych technologii wykonania robót. Zawarte w niniejszym opracowaniu pozycje przedmiarowe należy traktować jako przykładowe. Oferowana cena jednostkowa powinna uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na poprawne wykonanie przedsięwzięcia. Przedmiar wykonano przy wspomaganiu techniki komputerowej. Dla lepszej orientacji zdecydowano się pozostawić w przedmiarze nr KNR-ów dla wyszczególnienia robót, lecz nie są one podstawą ich wykonania. Roboty należy wycenić w oparciu o plan sytuacyjny, przekroje konstrukcji nawierzchni i przedmiar robót, będącymi załącznikami specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wymagania dotyczące wadium. 1.Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 3 000,00 zł (słownie złotych: trzy tysiące 00/100). 2.Wadium musi być wniesione na koncie bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert w następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy: a)pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy w Skórczu, Oddział w Zblewie nr 28 8342 0009 4000 0101 2000 0003 b)poręczeniach bankowych, c)poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, d)gwarancjach bankowych, e)gwarancjach ubezpieczeniowych, f)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2014 r. r. poz. 1804). 3.Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. 4.Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 5.Wykonawca, który nie wniesie wadium w wysokości określonej w pkt 17.1, w formie lub formach, o których mowa w pkt 17.2 zostanie wykluczony z postępowania. 6.Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 17.9 Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 7.Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 8.Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania oferta tego Wykonawcy zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany będzie do wniesienia wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 9.Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 10.Zgodnie z art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami w przypadku gdy: 10.1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana: odmówi podpisania umowy w sprawie niniejszego zamówienia na warunkach określonych w ofercie, nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 10.2. Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej (pkt 7.1.2 niniejszej Instrukcji dla Wykonawców), lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp (pkt 13.7.3 niniejszej Instrukcji dla Wykonawców), co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.zblewo.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach