Przetargi.pl
Przebudowa drogi leśnej pożarowej asfaltowej nr ewid.16 i nr inw. 220/00250 przebiegającej przez Leśnictwa Manowo i Niedalino o dł. 10,2km.

Nadleśnictwo Manowo ogłasza przetarg

 • Adres: 76-015 Manowo, Manowo 54
 • Województwo:
 • Telefon/fax: tel. 094 3183291 , fax. 094 3183281
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Nadleśnictwo Manowo
  Manowo 54 54
  76-015 Manowo
  tel. 094 3183291, fax. 094 3183281
  REGON: 33004410500000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi leśnej pożarowej asfaltowej nr ewid.16 i nr inw. 220/00250 przebiegającej przez Leśnictwa Manowo i Niedalino o dł. 10,2km.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  ZAKRES ROBÓT : Przebudowa drogi leśnej pożarowej asfaltowej nr ewid. 16 i inw. 220/00250 przebiegającej przez Leśnictwa Manowo i Niedalino. Stan istniejący. Teren opracowania zlokalizowany jest na obszarze Nadleśnictwa Manowo Leśnictwa Manowo oraz Niedalino. Droga leśna pożarowa nr 16 ma swój początek w m. Manowo na skrzyżowaniu z drogą gminną nr 135003 relacji Manowo-Cewlino, koniec przed skrzyżowaniem z drogą wojewódzką nr 167. W jej ciągu znajdują się skrzyżowania z drogami leśnymi pożarowymi nr 17, 18, 24 oraz 19. Część zjazdów na drogi boczne jest o nawierzchni bitumicznej, większość o nawierzchni gruntowej. Droga posiada nawierzchnię bitumiczną o szerokości 3,5 m i długości około 9,6 km (co 0,1 km ze względu na niedokładność pomiaru). Występują obustronne mijanki o zmiennej długości i szerokości. Zgodnie z informacjami Inwestora droga została wykonana w okolicy 1975 roku w konstrukcji: - warstwa ścieralna - BA grubości 4 cm, - warstwa wiążąca - BA grubości 4 cm, - podbudowa - kliniec kamienny grubości 20 cm. W 2013 roku po przebudowie, droga zyskała dwie nakładki bitumiczne w postaci warstwy wyrównawczej BA grubości 3 cm, następnie została ułożona geosiatka oraz warstwa ścieralna BA grubości 4 cm. Usunięto przełomy powstałe na wskutek rozrostu korzeni drzew pod nawierzchnią jezdni. Część istniejącej nawierzchni została sfrezowana, czym Inwestor uzyskał destrukt bitumiczny w ilości 280 m3, to jest 700 ton. W trakcie przebudowy zaniechano wykonania poboczy oraz rowów odwadniających na całym odcinku drogi, co powoduje rozmiękanie podłoża drogi w porach wiosennych. Ruch pojazdów wysokotonażowych spowoduje w przyszłości skoleinowanie nawierzchni, w przypadku nie wykonania odwodnienia. Stan projektowany. Zgodnie z założeniami i zleceniem Inwestora, projektuje się wykonanie prac dodatkowej przebudowy drogi wykonanej w 2013 roku na całym jej odcinku. Nawierzchnie istniejących zjazdów i mijanek zgodnie z załączoną tabelą, należy rozbudować o dodatkowe utwardzenia celem dostosowania ich parametrów geometrycznych do występującego ruchu pojazdów, szczególnie pojazdów do wywozu drewna z lasu i pojazdów pożarniczych. Mijanki należy wydłużyć do długości 23 m i poszerzyć do szerokości 2,5 m. Skosy najazdowe i wyjazdowe należy wykonać o wartości 1 do 5. Zjazdy na działki drogi leśne, do punktu czerpania wody należy wykonać o szerokości 3,5 m i kształtować promieniem 11 m przy kącie zwrotu bliskim 90 stopni. Przy mniejszych kątach zwrotu krawędź wewnętrzną zjazdu należy kształtować promieniem 5 m, wyjątkowo promieniem 1 m. Zjazdy na drogi pożarowe należy wykonać o szerokości 3,5 m i kształtować promieniem 15 m przy kącie zwrotu bliskim 90 stopni. Przy mniejszych kątach zwrotu krawędź wewnętrzną zjazdu należy kształtować promieniem 11 m. Orientacyjną geometrię utwardzeń przedstawiono na szkicach sytuacyjnych. W terenie należy wykonać szczegółowe pomiary, które będą podstawą do wykonania prac budowlanych. Spadki utwardzeń należy kształtować zgodnie z istniejącą nawierzchnią bitumiczną obiektu lub w kierunku terenu zielonego. Nowoprojektowane mijanki należy wykonać ze spadkiem 2 procent w kierunku terenu zielonego. Powierzchnia utwardzenia na styku z istniejącą nawierzchnią bitumiczną obiektu - jezdni nie może mieć uskoków. Dokładną lokalizację obiektów w terenie należy uzgodnić z Inwestorem. Wzdłuż całej jezdni drogi, zjazdów i mijanek należy wykonać pobocza gruntowe o szerokości 50 cm. Pobocza należy kształtować tak by uzyskać spadek od drogi w kierunku terenu zielonego o wartości i = 8 procent. Nawierzchnię gruntową poboczy należy zagęścić. Za nimi projektuje się rowy trójkątne o głębokości 40 cm i nachyleniu skarp 1 do 1. Skarpę zewnętrzną rowu należy kształtować do poziomu istniejącego terenu. W najniższych miejscach rowów należy wykonać połączone z nimi doły chłonne odległe od rowu na minimum 1 m. Dół chłonny powinien mieć wymiary w rzucie minimum 1 x 1 m i głębokość 1 m. Grunt z wykopu przy wykonywaniu rowów należy użyć do budowy poboczy, a nadmiar odrzucić poza korpus drogowy. W przypadku występowania drzew w miejscu przewidzianym do wykonania rowu, należy przerwać jego ciągłość na odcinku występowania drzew. Istniejące utwardzenie z płyt betonowych ażurowych zjazdów do punktu czerpania wody należy zdemontować na długości projektowanego nowego utwardzenia. Przyjęty w projekcie kilometraż drogi należy przyjąć jako orientacyjny z uwagi na niedokładność pomiaru. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI. Konstrukcja dodatkowych utwardzeń została zaprojektowana indywidualnie jako: warstwa ścieralna z destruktu bitumicznego grubości 8cm dla ruchu KR2 (2,5 tony na 1 m3 po zagęszczeniu) warstwa podbudowy zasadniczej z destruktu gruzowo-betonowego o granulacji 0 - 63mm o grubości 15 cm dla ruchu KR2 (1.8 tony na 1 m3 po zagęszczeniu) podłoże wyprofilowane i zagęszczone do uzyskania minimum Is = 1,00 oraz E2 = 100 MPa W przypadku niemożności uzyskania parametrów podłoża o wartości minimum Is = 1,00 oraz E2 = 100 MPa, sposób wzmocnienia gruntu należy uzgodnić z Zamawiającym. Część destruktu bitumicznego na stanie Zamawiającego, przed wbudowaniem należy rozdrobnić (skruszyć w kruszarce). Po wbudowaniu i zagęszczeniu, jego górna powierzchnia powinna być gładka. Zestawienie projektowanych nawierzchni. Nawierzchnia dodatkowych utwardzeń z destruktu bitumicznego (orientacyjna) - 3913 m2 Pobocza gruntowe (orientacyjna) - 10170 m2
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331206
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający przewidział wpłatę wadium w wysokości 4 000 złotych (cztery tysięcy złotych). 14.1 Wadium może być wnoszone w terminie do składania ofert w jednej lub kilku następujących formach: 14.2 Pieniądzu 14.3 Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym 14.4 Gwarancjach bankowych 14.5 Gwarancjach ubezpieczeniowych 14.6 Poręczeniach udzielanych przez podmioty których mowa w art.6 b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109 poz.1158 z póź.zm.) 14.7 Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wykonawcy wskazany przez zamawiającego w BGŻ Koszalin 95 2030 0045 1110 0000 0048 4850. Termin wpłaty wadium uważa się za zachowany, jeżeli przed upływem terminu na jego wniesienie kwota wadium znajdzie się na koncie zamawiającego. 14.8 Wniesione wadium zamawiający przechowuje na rachunku bankowym i zwraca niezwłocznie jeżeli: - upłynął termin związania ofertą - zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego i wniesione zostało zabezpieczenie należytego wykonania umowy - zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia, a odwołania zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia 14.9 Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie wszystkim wykonawcom po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnienia przetargu, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza oraz na wniosek wykonawcy Który: - wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert - został wykluczony z postępowania - którego oferta została odrzucona 14.10 Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawców, którym zwrócono wadium na podstawie Art.46 ust.1 jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 14.11 Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 14.12 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca którego oferta została wybrana - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy 14.13 Zamawiający zatrzyma też wadium o sytuację wynikającą z art.46 ust.4a ustawy pzp.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_szczecinek/nadl_manowo/zamowienia_publiczne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach