Przetargi.pl
Restrukturyzacja zobowiązań Gminy Mysłakowice w wysokości 3 630 381 złotych poprzez udzielenie finansowania (subrogację) na podst. art. 518 § 1 pkt 3 KC

Gmina Mysłakowice ogłasza przetarg

 • Adres: 58-533 Mysłakowice, ul. Szkolna 5
 • Województwo:
 • Telefon/fax: tel. 075 6439986
 • Data zamieszczenia: 2014-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Mysłakowice
  ul. Szkolna 5 5
  58-533 Mysłakowice
  tel. 075 6439986
  REGON: 23082170100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.myslakowice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Restrukturyzacja zobowiązań Gminy Mysłakowice w wysokości 3 630 381 złotych poprzez udzielenie finansowania (subrogację) na podst. art. 518 § 1 pkt 3 KC
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Restrukturyzacja zobowiązań Gminy Mysłakowice w wysokości 3 630 381 złotych poprzez udzielenie finansowania (subrogację) na podst. art. 518 § 1 pkt 3 KC. Realizacja usługi nastąpi poprzez subrogację w trybie art. 518 §1 ust.3) Kodeksu Cywilnego. Na podstawie zawartej umowy Wykonawca wstępuje w prawa zaspokojonego wierzyciela tylko do wysokości dokonanej zapłaty, tj. do 3 630 381 zł; Ilość wierzycieli, do których nastąpi zapłata - 1; Spłata zobowiązań Gminy Mysłakowice przez Wykonawcę będzie dokonana do dnia 30.09.2014 r.; Spłata kwoty głównej wraz z odsetkami Wykonawcy: 48 rat od miesiąca stycznia 2017 roku do miesiąca grudnia 2020 roku; Spłata zgodnie z harmonogramem określonym w SIWZ; Spłata kwoty głównej wraz odsetkami Wykonawcy - raty równe; Koszty związane z usługą Wykonawca jest zobowiązany wliczyć do marży w taki sposób, aby skalkulować i przedstawić jedną stawkę procentową, której wysokość jest niepodwyższana przez cały okres wykonania zamówienia; Nie dopuszcza się pobierania prowizji związanej z realizacją zamówienia; Wymaga się prawa do jednorazowej lub wcześniejszej spłaty - częściowej lub w całości - kwoty zadłużenia Zamawiającego wobec Wykonawcy bez dodatkowych kosztów i opłat z tego tytułu po stronie Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 660000000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium. Ustala się wadium dla przedmiotu zamówienia w wysokości: 5.000,00 zł.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.myslakowice.pl Biuletyn Informacji Publicznej
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach