Przetargi.pl
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 1.500.000 zł

Gmina Gołuchów ogłasza przetarg

 • Adres: 63-322 Gołuchów, ul. Lipowa 1
 • Województwo:
 • Telefon/fax: tel. 062 7617017
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Gołuchów
  ul. Lipowa 1 1
  63-322 Gołuchów
  tel. 062 7617017
  REGON: 00054395300000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 1.500.000 zł
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Opis przedmiotu zamówienia. 1) Przedmiotem zamówienia jest: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 1.500.000 zł przeznaczonego na finansowanie planowanego deficytu gminy 2) Przedmiot główny: CPV (Wspólny Słownik Zamówień): 66.11.30.00-5 Nazewnictwo wg CPV: Usługi udzielania kredytu 3) Zakres zamówienia obejmuje udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości 1.500.000 PLN przeznaczonego na finansowanie planowanego deficytu gminy. 4) Zamawiający wymaga: a) sposób uruchamiania kredytu: kredyt uruchamiany w jednej transzy do dnia 28 grudnia 2014 r. - w wysokości 1.500.000,00 PLN, na wskazany rachunek bankowy budżetu Gminy Gołuchów. b) okres kredytowania: od października 2014 r. do 10 września 2022 r. (tj. od dnia uruchomienia 1 transzy kredytu do dnia spłaty ostatniej raty odsetkowej), c) karencja w spłacie kapitału: spłata kapitału będzie następować począwszy od 30 listopada 2016 roku, d) okres spłaty kredytu: spłata kapitału będzie następowała kwartalnie, wg poniższego wyszczególnienia: L.p. termin spłaty kwota raty 1. 2016-11-30 40 000,00 zł 2. 2017-02-28 35 000,00 zł 3. 2017-05-31 35 000,00 zł 4. 2017-08-31 35 000,00 zł 5. 2017-11-30 35 000,00 zł 6. 2018-02-28 60 000,00 zł 7. 2018-05-31 60 000,00 zł 8. 2018-08-31 60 000,00 zł 9. 2018-11-30 60 000,00 zł 10. 2019-02-28 60 000,00 zł 11. 2019-05-31 60 000,00 zł 12. 2019-08-31 60 000,00 zł 13. 2019-11-30 60 000,00 zł 14. 2020-02-29 60 000,00 zł 15. 2020-05-31 60 000,00 zł 16. 2020-08-31 60 000,00 zł 17. 2020-11-30 60 000,00 zł 18. 2021-02-28 75 000,00 zł 19. 2021-05-31 75 000,00 zł 20. 2021-08-31 75 000,00 zł 21. 2021-11-30 75 000,00 zł 22. 2022-02-28 100 000,00 zł 23. 2022-05-31 100 000,00 zł 24. 2022-08-31 100 000,00 zł e) sposób płatności odsetek: - odsetki płatne miesięcznie, - spłata rat odsetkowych będzie następowała miesięcznie do 10 dnia każdego miesiąca, z tym, że jeżeli będzie to dzień świąteczny, niedziela lub dzień wolny od pracy to płatność nastąpi w pierwszym dniu roboczym po tym dniu, - pierwsza spłata rat odsetkowych nastąpi w dniu 10 grudnia 2014 r. i dotyczyć będzie odsetek naliczonych do dn. 30 listopada 2014 r. f) koszty obsługi kredytu (cenę ofertową Co) stanowią: - prowizja przygotowawcza: Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez banki uczestniczące w postępowaniu, zwane dalej Wykonawcami, prowizji przygotowawczej (Pp), - koszt oprocentowania kredytu (Ko): oprocentowanie będzie zmienne, obliczone dla każdego miesięcznego okresu odsetkowego w oparciu o miesięczny wskaźnik oprocentowania depozytów bankowych - WIBOR 1M z dn. 10 września 2014 roku - 2,55%, powiększony lub pomniejszony o marżę m Wykonawcy, stałą w okresie kredytowania (obowiązywania umowy), - koszt operacji bankowych tj. suma opłat i prowizji bankowych (Wo): suma ewentualnych opłat i prowizji bankowych (Wo) z tytułu wpłat kolejnych rat kapitałowych i odsetkowych na konto banku - Wykonawcy, g) forma zabezpieczenia kredytu: spłata kredytu może być zabezpieczona wyłącznie w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową, h) sposób naliczenia i termin zapłaty prowizji przygotowawczej (Pp): - prowizja podana w ofercie, liczona od kwoty kredytu, - prowizja płatna po przekazaniu kredytu na rachunek Zamawiającego, w ciągu 7 dni od daty wypłaty kredytu, - Zamawiający zastrzega, iż prowizja przygotowawcza nie może być wyższa niż 0,40% kwoty udzielonego kredytu; i) Zamawiający zastrzega sobie możliwość spłaty kredytu (kapitału) wcześniej niż określono w SIWZ i umowie, przy czym za wcześniejszą spłatę kredytu Zamawiający nie ponosi żadnych opłat; j) w razie zaistnienia okoliczności polegającej na wcześniejszej spłacie kredytu przez Zamawiającego nie jest wymagana zmiana umowy - w takich przypadkach Zamawiający proponuje nowy harmonogram spłat, który podlega akceptacji przez Wykonawcę; k) Zamawiający dopuszcza możliwość współfinansowania inwestycji ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI), w tym wystąpienia do EBI o akceptację finansowania przedsięwzięć oraz zawarcia dwóch umów kredytowych w ramach przedmiotu zamówienia; l) Zamawiający wyklucza pobieranie innych prowizji i opłat, za wyjątkiem tych, które zostały określone w SIWZ. 5) Celem wstępnego zbadania zdolności kredytowej Zamawiającego załącza się dokumenty stanowiące dodatek nr 7 do SIWZ. 6) Zamawiający nie zastrzega w SIWZ, że część lub całość zamówienia nie może być powierzona podwykonawcom. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. 7) Informacja o przewidywanych zmianach postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy: Zamawiający nie przewiduje zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy. 8) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 9) Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 10) Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy. 11) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 661130005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.goluchow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach