Przetargi.pl
Przebudowa drogi leśnej Nowa nr inw. 242/123 km 0+650 - 1+650 w Leśnictwie Chotylub.

Nadleśnictwo Narol ogłasza przetarg

 • Adres: 37-610 Narol, ul. Bohaterów Września 1939 roku 38
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 016 6317020 , fax. 016 6317020
 • Data zamieszczenia: 2009-09-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Nadleśnictwo Narol
  ul. Bohaterów Września 1939 roku 38 38
  37-610 Narol, woj. podkarpackie
  tel. 016 6317020, fax. 016 6317020
  REGON: 65001672700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.krosno.lasy.gov.pl/web/narol
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: PGL Lasy Państwowe

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi leśnej Nowa nr inw. 242/123 km 0+650 - 1+650 w Leśnictwie Chotylub.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres prac obejmuje: 1. Wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego - 3149 m2, 2. Wykonanie dolnej warstwy wiążącej z masy mineralno - asfaltowej - 3 149 m2, 3. Wykonanie górnej warstwy ścieralnej z masy mineralno - asfaltowej - 3 149 m2.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452332207
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 3 529.88 PLN do dnia 2009.10.05 do godz. 09.30.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy a. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, b. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedsatwią pisemne zobowiązanie innych przedmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia: - wykonawca zrealizował w ciągu ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności gospodarczej jest krótszy w tym okresie, co najmniej 2 zadania o zakresie i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia a łączna wartość zrealizowanych zadań przekroczyła kwotę 100.000 zł netto, - dysponuje personelem posiadającym udokumentowane kwalifikacje istotne dla robót o charakterze porównywalnym z niniejszym zamówieniem -kierownik budowy z uprawnieniami do prowadzenia robót , c. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, d. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy, Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt. 10 niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż w/w warunki wykonawca spełnił. Nie spełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania a ofertę uznaje się za odrzuconą. Załączniki wg wzorów powinny zostać wypełnione przez wykonawcę bez wyjątku i ściśle według postanowień zawartych w warunkach zamówienia bez dokonywania w nich zmian. Zaleca się, aby wykonawca zdobył wszelkie informacje np. dokonał wizji lokalnej w terenie, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy. Każdy wykonawca może przedłożyć tylko jedną ofertę. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia np. w konsorcjum. W takim przypadku ich oferta musi spełniać następujące wymagania: a. wykonawcy przedłożą wraz z ofertą pełnomocnictwo wszystkich stron -odpowiedzialność wykonawców jest solidarna, b. w odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, każdy z wykonawców wchodzący w skład konsorcjum oddzielnie musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1-9 Ustawy oraz złożyć dokumenty określone w pkt. 10 c-d c. wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika - lidera do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa. Uwaga: treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania. d. wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na wykonawcę; w miejscu np. nazwa i adres wykonawcy należy wpisać dane dotyczące konsorcjum, a nie pełnomocnika konsorcjum. Uwaga: wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem), Uwaga: przed podpisaniem umowy Zamawiający będzie żądać umowy regulującej współpracę wykonawców występujących wspólnie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne wykonawca składa następujące dokumenty i oświadczenia: a) wypełniony formularz ofertowy wg załącznika nr 1 do SIWZ, b) kosztorys ofertowy uproszczony z cenami jednostkowymi i wartością robót stanowiącą cenę zamówienia, opracowany na podstawie przedmiaru robót wg załączonego wzoru załącznik nr 2 do SIWZ, c) wypełniony i podpisany przez Zlecniobiorcę załączony wzór umowy wg załączonego wzoru załącznik nr 5 d) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewi?dencji działalności gospodarczej, [wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upły?wem terminu składania ofert], e) pisemne oświadczenie o spełnieniu wymogów art. 22 ust. 1 i o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych - załącznik nr 3 do SIWZ, f) pełnomocnictwo podmiotów występujących wspólnie (konsorcjum) - jeśli oferta jest składana przez wykonawców występujących wspólnie g) wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dnie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności gospodarczej jest krótszy -w tym okresie, o zakresie i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania (załącznik nr 4 do SIWZ) - potwierdzony referencjami, h) wykaz personelu odpowiedzialnego za realizację zamówienia - załącznik nr 6 do SIWZ, z udokumentowaniem ich uprawnień (kierownik budowy - poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie uprawnień budowlanych oraz zaświadczenie o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa), i) wykaz części zamówienia, które wykonawca zamierza zlecić do wykonania podwykonawcom - załącznik nr 8 do SIWZ, UWAGA: brak w/w załącznika jest jednoznaczny z deklaracją, że wykonawca wykona zamówienie bez udziału podwykonawców, j) polisę a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, k) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczeń, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego ( wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert ) . j. wykaz niezbędnego sprzetu do wykonania zamówienia - załącznik nr 7.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.krosno.lasy.gov.pl/web/narol
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach