Przetargi.pl
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Zarszyn

Gmina Zarszyn ogłasza przetarg

 • Adres: 38-530 Zarszyn, ul. Zarszyn 53
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 013/ 4671038
 • Data zamieszczenia: 2009-09-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Zarszyn
  ul. Zarszyn 53 53
  38-530 Zarszyn, woj. podkarpackie
  tel. 013/ 4671038
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zarszyn.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Zarszyn
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Zarszyn, w następującym zakresie: 1.Budowa sieci wodociągowej w zakresie: 1)Budowa sieci wodociągowej z rur polietylenowych PE-HD z surowca klasy PE100 SDR17 PN10 śr.90 x 5,4mm o długości 10,00m, 2)Budowa sieci wodociągowej z rur polietylenowych PE-HD z surowca klasy PE100 SDR11 PN16 śr.50 x 4,6 mm o długości 60,00m, 3)Budowa sieci wodociągowej z rur polietylenowych PE-HD z surowca klasy PE100 SDR11 PN16 śr.40 x 3,7 mm o długości 357,00m, 4)Obsługa geodezyjna. 2.Budowa sieci kanalizacyjnej w zakresie: 1)Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z rur PCV kielichowanych na uszczelkę typ średni N SDR41 śr.160 x 4mm do kanalizacji zewnętrznej o długości 90,00m, 2)Budowa sieci kanalizacyjnej z rur PCV kielichowanych na uszczelkę typ ciężki S SDR34 śr.160 x 4,7mm do kanalizacji zewnętrznej o długości 6,00m, 3)Obsługa geodezyjna, 4)Przebudowa istniejącej przepompowni ścieków nr 4 - 1szt.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452324006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1)posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; 3)znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4)nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 2.Zamawiający ustala następujące szczegółowe warunki udziału w Postępowaniu: 1)wykonawca musi posiadać doświadczenie z ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy z tego okresu, wyrażające się tym, że jako główny wykonawca budowlany wykonał co najmniej jedno przedsięwzięcie budowlane odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia. Przy ocenie spełnienia warunku udziału, o których mowa w ust.2 pkt.1 przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) wielkości stanowiące o spełnieniu warunków będą zsumowane. Nie spełnienie powyższych wymagań spowoduje wykluczenie oferty konsorcjum. 3.Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/niespełna.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Wykonawca składa następujące oświadczenia lub dokumenty: 1)formularz ofertowy wypełniony i podpisany przez wykonawcę z wykorzystaniem wzoru - załącznik Nr 1 do SIWZ, 2)oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ustawy Pzp - zgodnie z treścią załącznika Nr 2 do SIWZ, 3)aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 4)dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób podpisujących ofertę, o ile fakt nie wynika z przedstawionych dokumentów rejestrowych, 5)aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 6)aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 7)wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie, 8)aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 9)polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, 10)parafowany projekt umowy - wg załącznika Nr 3 do SIWZ. 11)kosztorys ofertowy, 12)wykaz podwykonawców - na formularzu zgodnym z załącznikiem Nr 4 do SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zarszyn.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach