Przetargi.pl
Przeprowadzenie kursów komputerowych ECDL i kursów komputerowych na poziomie podstawowym

Ochotnicze Hufce Pracy Podkarpacka Wojewódzka Komenda ogłasza przetarg

 • Adres: 35-074 Rzeszów, al. Józefa Piłsudskiego 31
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 017 8523910 , fax. 017 8523910
 • Data zamieszczenia: 2009-09-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ochotnicze Hufce Pracy Podkarpacka Wojewódzka Komenda
  al. Józefa Piłsudskiego 31 31
  35-074 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 017 8523910, fax. 017 8523910
  REGON: 00103697400000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Instytucja rynku pracy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przeprowadzenie kursów komputerowych ECDL i kursów komputerowych na poziomie podstawowym
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursu komputerowego ECDL , 7 modułów w wymiarze 120 godz., 4 grupy szkoleniowe tj Rzeszów - 9 osób,Krosno -9 osób, Tarnobrzeg- 10 osób, Przemyśl- 10 osób, i kursu komputerowego na poziomie podstawowym o wymiarze 30 godz. dla 4 grup szkoleniowych tj. Dębica -10 osób,Iwonicz- 10 osób, Tarnobrzeg - 10 osób, Przemyśl- 10 osób zamówienie należy zrealizować do 15.12.2009 rok.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 805332001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: Spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 Pzp, tj.posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; - posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; - znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; - nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 i 2 Pzp. Posiadają doświadczenie polegające na przeprowadzeniu z należytą starannością minimum 3 kursów w zakresie ECDL dla minimum 50 osób, - w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania o udzielenie Zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadającym swoim rodzajem kursom stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości, dat wykonania i odbiorców wraz z dokumentami potwierdzającymi, że kursy te zostały wykonane należycie - np. referencje. Dysponują osobami posiadającymi uprawnienia, kwalifikacje niezbędne do wykonania zamówienia, w tym wyższe kierunkowe, tj. informatyczne i 3-letnie doświadczenie w nauczaniu przedmiotów informatycznych oraz przeprowadzili przynajmniej jeden kurs ECDL podstawowy. Zapewniają bazę lokalową w miejscowościach wyznaczonych przez Zamawiającego, tj. w Rzeszowie, Dębicy, Krośnie, Iwoniczu, Przemyślu i Tarnobrzegu. Są wpisani do Rejestru Instytucji Szkoleniowych, wydanego przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy dla siedziby Wykonawcy, Posiadają aktualny certyfikat (zgodny z ECDL) wydany przez Polskie Towarzystwo Informatyczne lub inny równoważny certyfikat potwierdzający jakość prowadzonych szkoleń wydany przez niezależną instytucję (np. certyfikat ISO). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawców będzie dokonana według zasady (spełnia-nie spełnia)w oparciu o kompletność i prawidłowość oświadczeń oraz dokumentów złożonych w postępowaniu, których wymaga Zamawiający.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Pzp Wykonawca składa następujące dokumenty: a) wypełniony formularz ofertowy wg wzoru określonego w załączniku nr 1 do SIWZ, podpisany przez osobę upoważnioną do zaciągania zobowiązań. W przypadku, gdy ofertę podpisuje pełnomocnik (lub osoba upoważniona), należy załączyć pełnomocnictwo. (Wymagana forma dokumentu - oryginał) b) oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Pzp i spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wg wzoru określonego w załączniku nr 2 do SIWZ, (Wymagana forma dokumentu - oryginał) c) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, (Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona (za zgodność z oryginałem) przez Wykonawcę) d) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego o braku zaległości podatkowych (wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert) (Wymagana forma dokumentu - oryginał) e) zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne i braku zaległości (wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert) (Wymagana forma dokumentu - oryginał) f) pełnomocnictwo określające jego zakres w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik. (Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza). g) Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawców występujących wspólnie w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia. (Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza) 2. W celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania przez Wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, należy złożyć następujące dokumenty: a) zaświadczenie o wpisie do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej. (Wymagana forma dokumentu- oryginał lub kopia poświadczona (za zgodność z oryginałem) przez Wykonawcę) b) aktualny certyfikat (zgodny z ECDL) wydany przez Polskie Towarzystwo Informatyczne lub inny równoważny certyfikat potwierdzający jakość prowadzonych szkoleń wydany przez niezależną instytucję (np. certyfikat ISO). (Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona (za zgodność z oryginałem) przez Wykonawcę c) wykaz osób (trenerów), którym zostanie powierzone prowadzenie kursów komputerowych ECDL (sporządzony wg wzoru - załącznik nr 3 do SIWZ) wraz z dokumentami potwierdzającymi ich kwalifikacje, (Wymagana forma dokumentu - wykaz -oryginał Dokumenty potwierdzające kwalifikacje (zawodowe i pedagogiczne) - oryginał lub kopia poświadczona (za zgodność z oryginałem) przez Wykonawcę d) wykaz egzaminatorów przewidzianych do przeprowadzenia egzaminu (sporządzony wg wzoru - załącznik nr 4 do SIWZ) wraz z certyfikatem egzaminatora ECDL (Wymagana forma dokumentu - wykaz - oryginał Certyfikat egzaminatora ECDL - oryginał lub kopia poświadczona (za zgodność z oryginałem) prze Wykonawcę) e) wykaz wykonanych usług (sporządzony wg wzoru - załącznik nr 5 do SIWZ) wraz z referencjami, (Wymagana forma dokumentów: - wykaz wykonanych usług - oryginał - dokumenty potwierdzające, że usługi zostały wykonane należycie - oryginał lub kopia poświadczona (za zgodność z oryginałem) przez Wykonawcę) f) wykaz z adresami baz lokalowych, w których przeprowadzane będą zajęcia (Wymagana forma dokumentu - oryginał). Dokumenty wymagane od Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Polski, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. IX ppkt. 1c, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument winien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w powyższym ppkt a, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiedniego kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Dokument winien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.podkarpacka.ohp.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach