Przetargi.pl
Zakup urządzeń wyposażenia kotłowni oraz wykonanie robót budowlanych związanych z usunięciem szkód powodziowych w budynku Urzędu Pocztowego Ropczyce

Państwowe Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej Poczta Polska Oddział Regionalny Centrum Infrastruktury w Rzeszowie ogłasza przetarg

 • Adres: 35-959 Rzeszów, ul. Asnyka 9
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 017 8533703, 8538545 , fax. 017 8533704
 • Data zamieszczenia: 2009-09-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowe Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej Poczta Polska Oddział Regionalny Centrum Infrastruktury w Rzeszowie
  ul. Asnyka 9 9
  35-959 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 017 8533703, 8538545, fax. 017 8533704
  REGON: 01068496000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.poczta-polska.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Spółka Akcyjna Skarbu Państwa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup urządzeń wyposażenia kotłowni oraz wykonanie robót budowlanych związanych z usunięciem szkód powodziowych w budynku Urzędu Pocztowego Ropczyce
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Charakterystyka przedmiotu zamówienia. - Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie rozbiórek występujących w obiekcie. W zakres tych robót wchodzą: 1. Rozbiórka posadzek 2. Wykucie ościeżnic 3. Skucie tynków 4. Wymiana stolarki 5. Roboty instalacyjne - kotłownia - Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wyko?na?nie instalacji elektrycznych w budynku. Zakres robót obejmuje: a) instalacje elektryczne oświetleniowe b) instalacje elektryczne gniazd wtyczkowych c) instalacje elektryczne siłowe d) montaż tablic rozdzielczych, e) instalacje połączeń wyrównawczych, f) demontaż instalacji elektrycznej. g) instalacja detekcji gazu
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 454530007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 49 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości: 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, o udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; 3) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, Zamawiający żąda następujących dokumentów: 1) Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu; 2) Aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w rozumieniu art. 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Przed zawarciem umowy Zamawiający będzie żądał umowy regulującej współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, dokumenty wyżej wymienione muszą być złożone przez każdy podmiot oddzielnie. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zastosowanie mają przepisy § 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2006 r. Nr 87, poz. 605). 2. W celu potwierdzenia warunku posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Zamawiający żąda sporządzenia i przedłożenia wraz z ofertą: 1) Wykazu wykonanych robót budowlanych w okre?sie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia po?stępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zo?stały wykonane należycie. Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia wykaże się zrealizowaniem co najmniej 1 roboty budowlanej odpowiadających swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, każda na wartość nie mniejszą niż 150.000,00 zł brutto (słownie brutto: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających należyte wykonanie robót (np. referencje); 2) Dokumentów stwierdzających, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia. Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia przedłoży wraz z ofertą dokument stwierdzający przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (kierownik budowy) 3.Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego będzie dokonywana metodą spełnia - nie spełnia, w oparciu o dokumenty dołączone do oferty.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.poczta-polska.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach