Przetargi.pl
Świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg w sezonie 2009/2010 na terenie działania Powiatowego Zarządu Dróg w Lubaczowie

Powiatowy Zarząd Dróg w Lubaczowie ogłasza przetarg

 • Adres: 37-600 Lubaczów, ul. kard. St. Wyszyńskiego 31
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 016 6321604 , fax. 016 6329999
 • Data zamieszczenia: 2009-09-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Zarząd Dróg w Lubaczowie
  ul. kard. St. Wyszyńskiego 31 31
  37-600 Lubaczów, woj. podkarpackie
  tel. 016 6321604, fax. 016 6329999
  REGON: 65090314400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pzdlubaczow.iap.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg w sezonie 2009/2010 na terenie działania Powiatowego Zarządu Dróg w Lubaczowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg w sezonie 2009/2010 na terenie działania Powiatowego Zarządu Dróg w Lubaczowie Zadanie nr 1- nośnik typu Jelcz - szt. 1 (piaskarka oferenta, pług jednostronny PZD) punkt dyspozycyjny Lubaczów, obsługa miasta Lubaczów, Cieszanów, gmina Narol Zadanie nr 2- nośnik typu Skoda-Liaz, Iveco,Kamaz, Man - szt. 1 (piaskarka i pług jednostronny oferenta) punkt dyspozycyjny Lubaczów,obsługa gmin Wielkie Oczy, Lubaczów Zadanie nr 3 - nośnik typu Skoda-Liaz, Iveco, Kamaz, Man - szt. 1 (piaskarka i pług jednostronny oferenta) punkt dyspozycyjny Lubaczów, obsługa gmin Stary Dzików, Oleszyce Zadanie nr 4 - nośnik typu Kamaz , Man - szt. 1 (pług jednostronny PZD) punkt dyspozycyjny Lubaczów Zadanie nr 5 - nośnik typu Kamaz , Man - szt. 1 (pług jednostronny PZD) punkt dyspozycyjny Lubaczów praca i postój na terenie gmin Narol, Cieszanów, Horyniec Zdrój Zadanie nr 6 - nośnik typu Jelcz, Kamaz, Man - szt. 1 (pług jednostronny oferenta) punkt dyspozycyjny Lubaczów Zadanie nr 7 - nośnik typu Man, Iveco, Kamaz - szt. 1 (pług jednostronny PZD) punkt dyspozycyjny Lubaczów Zadanie nr 8 - nośnik typu Star 244 lub Star 266 - szt. 1 (pług dwustronny PZD) punkt dyspozycyjny Lubaczów Zadanie nr 9 - nośnik typu Kamaz , Man, Iveco - szt. 1 (pług dwustronny PZD) punkt dyspozycyjny Lubaczów Zadanie nr 10 - nośnik typu Tatra, Kraz - szt. 1 (pług dwustronny PZD) punkt dyspozycyjny Lubaczów Zadanie nr 11 - Ładowarka - szt. 1 (pojemność łyżki powyżej 2,5m3) punkt dyspozycyjny Lubaczów Zadanie nr 12 - Ciągnik dwunapędowy o mocy min. 150KM - szt. 1 (pług jednostronny oferenta - długość lemiesza min. 3,00m) punkt dyspozycyjny Lubaczów
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 906200009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W postępowaniu mogą brać udział oferenci, którzy spełniają warunki określone przepisami art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu poprzez zweryfikowanie wymaganych dokumentów potwierdzających prawo do ubiegania się o przedmiotowe zamówienie publiczne metodą spełnia/ nie spełnia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oswiadczenie dotyczace spełniania warunków udziału w postepowaniu

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pzdlubaczow.iap.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach