Przetargi.pl
Prowadzenie kursów komputerowych ECDL

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Króla Jana III Sobieskiego w Stalowej Woli ogłasza przetarg

 • Adres: 37-464 Stalowa Wola, ul. Polna 15
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 015 844 04 12 , fax. 015 844 04 12
 • Data zamieszczenia: 2010-10-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Króla Jana III Sobieskiego w Stalowej Woli
  ul. Polna 15 15
  37-464 Stalowa Wola, woj. podkarpackie
  tel. 015 844 04 12, fax. 015 844 04 12
  REGON: 00024456400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ekonomik.stalowawola.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: szkoła Publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Prowadzenie kursów komputerowych ECDL
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Kurs komputerowy ECDL podstawowy: liczba grup - 3 po 10 osób każda- liczba godzin przypadająca na jedną grupę- 120 godzin. ( 1 godzina dydaktyczna - 45 minut), oraz min 5 godz elearningu na osobę. a) Podział godzinowy na poszczególne moduły określi Wykonawca bazując na swojej wiedzy i doświadczeniu w taki sposób, aby najskuteczniej wykorzystać 120 godzin szkolenia przypadające na grupę. b) Kurs musi być przeprowadzony zgodnie ze standardami dla kursów ECDL, w 7 modułach, każdy moduł zakończony egzaminem. Wymagane moduły: Moduł 1: Podstawy technik informatycznych wraz z egzaminem teoretycznym Moduł 2: Użytkowanie komputerów wraz z egzaminem praktycznym Moduł 3: Przetwarzanie tekstów wraz z egzaminem praktycznym Moduł 4: Arkusze kalkulacyjne wraz z egzaminem praktycznym Moduł 5: Bazy danych wraz z egzaminem praktycznym Moduł 6: Grafika menadżerska i prezentacyjna wraz z egzaminem praktycznym Moduł 7: Usługi w sieciach informatycznych wraz z egzaminem praktycznym. c) Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania i przeprowadzenia egzaminu końcowego (certyfikacyjnego). d) Wykonawca zobowiązany jest do wydania Europejskiej Karty Umiejętności Komputerowych oraz Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowej w wersji papierowej. Opłaty związane z w/w czynnościami, ponosi Wykonawca. f) Wykonawca zapewnia certyfikowanych egzaminatorów w miejscu realizacji kursów, którzy przeprowadzą egzaminy z przedmiotów objętych certyfikatem ECDL. Egzaminy winny być poprzedzone egzaminami wewnętrznymi. g) Szczegółowy harmonogram zajęć w poszczególnych dniach musi być uzgadniany z Zamawiającym i Wykonawca musi uzyskać zgodę Zamawiającego na realizację zajęć w poszczególnych dniach w całym okresie trwania zamówienia, tj. od momentu podpisania umowy do 22.06.2011 r. h) wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia słuchaczy w co najmniej podręcznik dostosowany do szkolenia i na odpowiednim poziomie i) Metoda szkolenia - blended learning, czyli szkolenie kursowe + elementy elearning. j) Termin realizacji szkolenia: od dnia podpisania umowy do 22.06.2011 r. k) Realizacja kursu ECDL - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im Króla Jana III Sobieskiego w Stalowej Woli, ul Polna 15, 37-450 Stalowa Wola l) Zamawiający udostępnia nieodpłatnie sale szkoleniowe.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 805332001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: doswiadczenie
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ekonomik.stalowawola.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach