Przetargi.pl
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bogusławice

Gmina Oleśnica ogłasza przetarg

 • Adres: 56-400 Oleśnica, ul. 11- go Listopada 24
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 071 3140215 , fax. 071 3140204
 • Data zamieszczenia: 2016-06-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Oleśnica
  ul. 11- go Listopada 24 24
  56-400 Oleśnica, woj. dolnośląskie
  tel. 071 3140215, fax. 071 3140204
  REGON: 93193479100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.olesnica.wroc.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bogusławice
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania polegającego na przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Bogusławice w km 0+000- 0+331 o długości 331mb 2. Zakres prac: 1) roboty przygotowawcze - roboty pomiarowe, trasowanie drogi 2) roboty ziemne - wykonanie koryta drogi wraz z profilowaniem 3) podbudowy - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, 4) nawierzchnie - nawierzchnia z kostki betonowej szarej 5) regulacja wraz z przebudową elementów istniejącego uzbrojenia podziemnego 6) roboty wykończeniowe- pobocza 7) Obsługę geodezyjną zadania w zakresie wytyczenia głównych punktów wraz z założeniem reperów roboczych, a także pomiar powykonawczy zapewnia na koszt własny Wykonawca
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452332207
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie wymagane

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Gwarancja
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.olesnica.wroc.pl./przetargi.php
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach