Przetargi.pl
Budowa boiska sportowego w Domaszkowie - Etap drugi - Zaplecze

Miasto Gmina Międzylesie ogłasza przetarg

 • Adres: 57-530 Międzylesie, pl. Wolności 1
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 074 8126327 , fax. 074 8126126
 • Data zamieszczenia: 2016-06-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Gmina Międzylesie
  pl. Wolności 1 1
  57-530 Międzylesie, woj. dolnośląskie
  tel. 074 8126327, fax. 074 8126126
  REGON: 00053062000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.miedzylesie.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa boiska sportowego w Domaszkowie - Etap drugi - Zaplecze
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Budowa budynku zaplecza sportowego przeznaczona jest dla sportowców i kibiców biorących udział w spotkaniach sportowych w miejscowości Domaszków, Gmina Międzylesie. Jego lokalizacja znajduje się w kompleksie boisk sportowych na działce nr 842 w Domaszkowie przy ul. Międzyleskiej nr 37. W zakresie zadania jest budowa budynku wraz z wewnętrznymi przyłączami do sieci: elektrycznej, wodnej i kanalizacyjnej oraz włączeniem zjazdów i wykonaniem utwardzonych dojść i dojazdów dla osób niepełnosprawnych, a także wyposażenie podstawowe. Parametry budynku: Kubatura - 714,0 m3, Powierzchnia użytkowa - 182,86 m2, Powierzchnia zabudowy - 158,67 m2 Ilość kondygnacji - 1 (parter z poddaszem użytkowym-gospodarczym), Wyposażenie w instalacje: elektryczną oświetlenia i siły, wody zimnej, ciepłej wody użytkowej, wentylacji, kanalizacji sanitarnej, ogrzewania elektrycznego, Parametry infrastruktury technicznej budynku: - Wewnętrzna linia zasilająca budynek - 90,0 m, - Wewnętrzne przyłącze wody zimnej - 5,00 m - Wewnętrzne utwardzone place i dojścia z kostki betonowej - 717 m2, - Wewnętrzne przyłącze kanalizacji sanitarnej - 7,00 m - Wewnętrzna kanalizacja deszczowa - 41,0 m W ramach wyposażenia podstawowego przewiduje się zakup i montaż następujących sprzętów: Pomieszczenie sędziów - Biurko: szerokość 120cm, wysokość 77cm, głębokość 60cm - 1 szt., - Krzesło z podłokietnikami - 3 szt, - Szafa biurowa; szerokość 80cm, wysokość 185cm, głębokość 40cm - 1 szt., - Wieszak stojak: - 1 szt. Pomieszczenie szatni dla zawodników - Segment-szafka dla zawodnika z ławeczką: szerokość 30cm, wysokość 180cm, głębokość 50cm - 32 segmenty. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony w Projekcie budowlanym stanowiącym załącznik nr 11 do SIWZ Załączony do dokumentacji kosztorys ofertowy (przedmiar) ma dla Zamawiającego charakter informacyjny i pomocniczy, potwierdzający rzetelność składanej oferty w zakresie jej składników cenowych. Brak dołączonych kosztorysów ofertowych skutkował będzie odrzuceniem oferty zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 P.z.p. Przedmiot zamówienia klasyfikowany jest jako robota budowlana. Prace objęte przedmiotem zamówienia muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz warunkami zawartymi w SIWZ. Wykonawca będzie zobowiązany: a) wykonać przedmiot zamówienia z materiałów własnych tj. wyrobów dopuszczonych do stosowania w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 kwiecień 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z późn. zm.); b) zagospodarować we własnym zakresie odpady powstałe w toku własnych robót oraz ponieść koszty ich wywozu wraz z kosztami składowania i utylizacji; c) właściwe postępować z materiałami z demontażu i odpadami przeznaczonymi do utylizacji tj. w sposób określony przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 185 poz. 1243 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 236 poz. 2008 z późn. zm.).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia wadium w wysokości: 15.000 zł (słownie: piętnaście tysięcy zł) PLN. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego, Bank Spółdzielczy Kłodzko o/Bystrzyca Kłodzka Nr 91 9523 1040 0100 2176 2001 0004. Z dopiskiem -wadium na Zaplecze w Domaszkowie. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego; Międzylesie pl. Wolności 1, pokój nr 7, oraz dołączyć kserokopię dokumentu poświadczonego za zgodność z oryginałem do oferty.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Gwarancja
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.miedzylesie.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach