Przetargi.pl
Modernizacja oświetlenia ulicznego u zbiegu ulic Paderewskiego, Iwaszkiewicza , Zaciszna w Oławie

Urząd Miejski Oława ogłasza przetarg

 • Adres: 55-200 Oława, Plac Zamkowy 15
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 71 303 55 01 , fax. 71 303 55 00
 • Data zamieszczenia: 2016-06-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miejski Oława
  Plac Zamkowy 15 15
  55-200 Oława, woj. dolnośląskie
  tel. 71 303 55 01, fax. 71 303 55 00
  REGON: 00052500400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.olawa.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja oświetlenia ulicznego u zbiegu ulic Paderewskiego, Iwaszkiewicza , Zaciszna w Oławie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Zakres robót 1. Wykopy rowu kablowego - około 1100m 2. Przewierty (przeciski) pod drogami - 10 szt 3. Ułożenie kabla YAKXS 4x35mm2 + bednarki ocynk. 30x4mm - około 1500m 4. Montaż słupów stalowych ocynkowanych z podwójnym wysięgnikiem i oprawami LED: na wysokości 9,0/10,0m od strony jezdni i 7,0m od strony ścieżki pieszo-rowerowej - 23 szt 5. Montaż słupów stalowych ocynkowanych z pojedynczym wysięgnikiem i oprawą LED: na wysokości 9,0/10,0m od strony jezdni - 4 szt 6. Montaż słupów stalowych ocynkowanych dla przejścia dla pieszych H=6,0m i oprawami sodowymi HPS T 150W - 10 szt 7. Montaż słupów aluminiowych dla przejścia dla pieszych H=6,0m,( kolor słupa CI-63) i oprawami sodowymi HPS T 150W - 3 szt - włączone do sieci oświetleniowej TAURON 8. Przeniesienie istniejących słupów oświetleniowych (własność TAURON) - demontaż i ponowny montaż - 5 szt
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 453161109
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 90 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający będzie żądał wniesienia wadium w kwocie 4 000 zł od wykonawców, którzy zostaną zaproszenie do składania ofert.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg ograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin wykonania zamówienia
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Nie dotyczy
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach