Przetargi.pl
Przebudowa drogi gminnej ul. Szkolnej w Lędzinach

Gmina Chrząstowice ogłasza przetarg

 • Adres: 46-053 Chrząstowice, ul. Dworcowa
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 774 219 613 , fax. 774 219 666
 • Data zamieszczenia: 2020-05-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Chrząstowice
  ul. Dworcowa 38
  46-053 Chrząstowice, woj. opolskie
  tel. 774 219 613, fax. 774 219 666
  REGON: 53141301800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.chrzastowice.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi gminnej ul. Szkolnej w Lędzinach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest "przebudowa drogi gminnej ul. Szkolnej w Lędzinach" na odcinku 350 m. 2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje m.in.: • rozbiórkę istniejącej nawierzchni bitumicznej, elementów kolidujących z chodnikiem, obrzeży, krawężników drogi, elementów odwodnienia, itp. • wycinkę kolidujących drzew, • wykonanie koryta pod nowe warstwy konstrukcyjne jezdni, chodników, zjazdów do posesji, • ograniczenie jezdni krawężnikiem betonowym, • wykonanie stabilizacji podłoża, • wykonanie podbudowy zasadniczej, • wykonanie konstrukcji jezdni: - w-wa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm, - w-wa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 8 cm, - dolna w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki z kamienia łamanego 0-31,5 mm gr. 20 cm - w-wa ulepszonego podłoża z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym, - istniejące podłoże gruntowe. • wykonanie ciągu pieszo-rowerowego o szerokości 2,60 m z kostki betonowej bezfazowej o gr. 8 cm, • wykonanie zjazdów indywidualnych z kostki betonowej bezfazowej gr. 8 cm, • przebudowę odwodnienia drogi, • wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych, • wykonanie oznakowania docelowego, • montaż słupa oświetleniowego i wymiana opraw oświetleniowych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233252-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium, przed upływem terminu składania ofert, w wysokości: 25 000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100). 2. Wadium może być wniesione w następujących formach: 1) w pieniądzu (przelew) na konto Zamawiającego: Bank Spółdzielczy Leśnica Filia Chrząstowice rachunek nr 12 89071063 20087006 6514 0005 z dopiskiem „Wadium – „Przebudowa drogi gminnej ul. Szkolnej w Lędzinach” 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299). 3. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu (przelewem bankowym) należy dołączyć kserokopię potwierdzenia dokonania przelewu.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: -Wadium -Pełnomocnictwo

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach