Przetargi.pl
Dostawa środków dezynfekcyjnych, środków czystości oraz akcesoriów do utrzymania czystości

Stobrawskie Centrum Medyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kup ogłasza przetarg

 • Adres: 46-082 Kup, ul. Karola Miarki
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 77 403 28 60 , fax. 77 427 47 84
 • Data zamieszczenia: 2020-05-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Stobrawskie Centrum Medyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kup
  ul. Karola Miarki 14
  46-082 Kup, woj. opolskie
  tel. 77 403 28 60, fax. 77 427 47 84
  REGON: 53093851700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital-kup.eu
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Sp. z o. o.

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa środków dezynfekcyjnych, środków czystości oraz akcesoriów do utrzymania czystości
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa do siedziby Zamawiającego – (wraz z transportem i rozładunkiem w magazynie Zamawiającego) towarów tj. środków dezynfekcyjnych, myjących oraz art. do utrzymania czystości, wymienionych asortymentowo i ilościowo w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. 2. Ilości towarów, podane w formularzu cenowym, stanowiące przewidywany zakres dostaw w okresie 12 miesięcy od daty podpisania umowy – mają charakter orientacyjny i będą stanowić podstawę do ustalenia ceny ofertowej, a w przypadku oferty najkorzystniejszej do określenia orientacyjnej wartości umowy. 3. Rzeczywista ilość towarów, zlecona do dostawy w ww. okresie może różnić się od ilości określonych w formularzu cenowym. Zamawiający zapłaci za ilości rzeczywiście zamówionych i dostarczonych towarów, przy zastosowaniu cen jednostkowych określonych w ofercie – formularzu cenowym. 4. Zamawiający, w celu zweryfikowania zgodności z opisem przedmiotu zamówienia zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawców do dokumentów zawartych w uwagach do poszczególnych zestawów w załączniku nr 2 – formularz cenowy. 5. Dostawy przedmiotu zamówienia winny odbywać się sukcesywnie, w pozycjach asortymentowych i ilościach wynikających z bieżących potrzeb Zamawiającego, po uprzednim telefonicznym/mailowym zgłoszeniu. 6. Dostawy winny odbywać się w dni robocze (oprócz sobót) transportem Wykonawcy i na jego koszt. Wniesienie towaru do magazynu leży po stronie Wykonawcy. Zamawiający oczekuje dostaw poszczególnych partii towarów do lokalizacji w Szpitalu Pulmonologiczno-Reumatologicznym w Kup, ul. K. Miarki 14, 46-082 Kup. 1. Zamawiający DOPUSZCZA składanie ofert częściowych na poszczególne zestawy. Łączna ilość zadań – 11: 1) Zestawy od 1 do 5 - preparaty i środki dezynfekcyjne, 2) Zestawy od 6 do 11 – preparaty, środki i akcesoria do utrzymania czystości.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33631600-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Spełnienie warunku zostanie dokonane na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Formularz ofertowy - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ. 2. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ, 3.Wypełniony i podpisany formularz cenowy - zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ. 4. Pełnomocnictwo do podpisania oferty względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile umocowanie do dokonania przedmiotowej czynności nie wynika z dokumentów rejestrowych. Pełnomocnictwo winno być złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie za zgodność z oryginałem; 5. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie za zgodność z oryginałem;

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach