Przetargi.pl
Przebudowa drogi gminnej Przeździecko - Jachy - Przeździecko Drogoszewo - etap I

Gmina Andrzejewo ogłasza przetarg

 • Adres: 07-305 Andrzejewo, ul. Warszawska 36A
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 086 2717003 , fax. 086 2717120
 • Data zamieszczenia: 2014-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Andrzejewo
  ul. Warszawska 36A 36A
  07-305 Andrzejewo, woj. mazowieckie
  tel. 086 2717003, fax. 086 2717120
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.andrzejewo.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi gminnej Przeździecko - Jachy - Przeździecko Drogoszewo - etap I
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Na odcinku drogi 0+000-0+450 - szerokość jezdni 3,5m obustronne pobocza szerokości 1,5 m na istniejącą nawierzchnie żwirową zaprojektowaną podbudowę z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grubości średniej 10 cm (szerokość podbudowy 3,8 m) i warstwa ścieralna z betonu asfaltowego grubości 5 cm i szerokości 3,5 m. W całej lokalizacji obustronne pobocza szerokości 1,50 m. Na odcinku drogi 0+450 - 1+254 - szerokość jezdni 3,5 m obustronne pobocza szerokości 1,5 m na istniejącą nawierzchnię żwirową zaprojektowaną warstwę ścieralną z betonu asfaltowego grubości 5 cm i szerokości 3,5 m.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331206
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca winien wnieść wadium w wysokości 4 000 zł. 2. Dopuszczalne formy wniesienia wadium: a) w pieniądzu, numer konta zamawiającego 06 8923 1047 0700 0879 2007 0011 b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym c) gwarancja bankowa, d) gwarancja ubezpieczeniowa, e) poręczenie udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nt 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620) 3. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjęty zostanie termin znalezienia się środków finansowych na rachunku Zamawiającego (uznania rachunku Zamawiającego). 4. Dowód wniesienia wadium należy dołączyć do oferty w następującej formie: a) potwierdzenie wpłaty lub przelewu pieniędzy na rachunek bankowy Zamawiającego, w formie kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania wykonawcy lub wykonawcę b) potwierdzenie wniesienia wadium w pozostałych formach określonych w art.45 ust.6 u stawy Pzp- w formie oryginału dołączonego do oferty 5. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem iż Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie o którym mowa w art. 26 ust 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 6. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 7. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed terminem składania ofert, który został wykluczony z postępowania, którego oferta została odrzucona 8. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 9. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę 10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy; d) w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, Pzp nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, Pzp lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.andrzejewo.bip.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach