Przetargi.pl
DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO 2014/2015

Gmina Poświętne z siedzibą w Urzędzie Gminy w Poświętnem ogłasza przetarg

 • Adres: 05-326 Poświętne, ul. Krótka 1
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 025 7520390 w. 24 , fax. 025 7520390 w. 24
 • Data zamieszczenia: 2014-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Poświętne z siedzibą w Urzędzie Gminy w Poświętnem
  ul. Krótka 1 1
  05-326 Poświętne, woj. mazowieckie
  tel. 025 7520390 w. 24, fax. 025 7520390 w. 24
  REGON: 00054184200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ugposwietne.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO 2014/2015
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości szacunkowej około 107 000 l w roku 2014/2015 do następujących placówek: 1) Szkoły Podstawowej w Międzylesiu; 2) Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Poświętnem; 3) Urzędu Gminy w Poświętnem; 4) Gminnego Ośrodka Zdrowia w Poświętnem; 2. Przedmiot zamówienia, o którym mowa w pkt. 1. winien spełniać następujące parametry: Gęstość w temp. 15 °C g/cm3 - n.w. 0,86 Wartość opałowa kJ/kg - n.n. 42 600 Temperatura zapłonu °C - n.n. 62 Lepkość kinematyczna w 20 °C mm2/s - n.w. 6,00 Skład frakcyjny do temp. 250 °C destyluje % do temp. 350 °C destyluje % - n.w. 65, n.w. 85 Temperatura płynięcia °C - n.w. -20 Pozostałość po koksowaniu w 10 % pozostałości destylacyjnej wagowo % - n.w. 0,3 Zawartość siarki wagowo % - n.w. 0,2 Zawartość wody mg/kg - n.w. 200 Zawartość ciał stałych obcych mg/kg - n.w. 24 Pozostałość po spopieleniu wagowo % - n.w. 0,01 Barwa - czerwona 3. Przedmiot zamówienia powinien spełniać Polskie Normy przenoszące normy europejskie lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszące te normy. 4. Przedmiot zamówienia musi odpowiadać warunkom określonym w Ustawie o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw ciekłych i biopaliw ciekłych z dnia 25 sierpnia 2006 r. (Dz. U. Nr 169 poz. 1200 z późn. zm.) oraz przepisom wykonawczym wydanym na jej podstawie, w szczególności Rozporządzeniu Ministra Gospodarki w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych z dnia 9 października 2008 r. (Dz. U. Nr 221, poz.1441). 5. Realizacja zamówienia następować będzie: 1) każdorazowo na podstawie składanych przez Zamawiającego telefonicznie zamówień częściowych, określających zapotrzebowanie na ilość oleju opałowego; 2) dostawy będą odbywały się sukcesywnie w terminie do 24 godzin od momentu złożenia przez Zamawiającego zamówienia przy czym wielkość jednej dostawy powinna kształtować się w granicach min. 3000 litrów; 3) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamówienia mniejszej bądź większej ilości oleju w zależności od zapotrzebowania. 6. Cena oleju opałowego winna zawierać również koszt transportu i jego rozładunku do miejsca wskazanego przez Zamawiającego w dniu zamówienia. 7.Wymagania jakościowe zgodne z obowiązującymi normami PN-C-96024:2011
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091350004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ugposwietne.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach