Przetargi.pl
Dostawa opału - węgiel kostka ,miał, eko-groszek do jednostek komunalnych na terenie gminy Kazanów na sezon grzewczy 2014/2015

Urząd Gminy w Kazanowie ogłasza przetarg

 • Adres: 26-713 Kazanów, pl. Partyzantów 28
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 048 6766033, 6766035 , fax. 048 6766055
 • Data zamieszczenia: 2014-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy w Kazanowie
  pl. Partyzantów 28 28
  26-713 Kazanów, woj. mazowieckie
  tel. 048 6766033, 6766035, fax. 048 6766055
  REGON: 00053205600000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa opału - węgiel kostka ,miał, eko-groszek do jednostek komunalnych na terenie gminy Kazanów na sezon grzewczy 2014/2015
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z rozładunkiem - węgiel kostka , miał, eko-groszek do poszczególnych szkół na terenie gminy - Publiczna Szkoła Podstawowa - Zakrzówek , Kowalków , Niedarczów , Kroczów - lokale mieszkalne. Urząd Gminy , Domy Nauczyciela - w Ostrownicy , w Kowalkowie w sezonie grzewczym 2014/2015 Przewidywana ilośc dostaw w sezonie grzewczym ogółem - do 200 ton
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091112105
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie przewiduje się wnoszenia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.kazanow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach