Przetargi.pl
Dostawa artykułów żywnościowych do Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta w Łaziskach w IV kwartale 2014r.

Dom Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" ogłasza przetarg

 • Adres: 26-505 Orońsko, Łaziska 15a
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 048 6184437 , fax. 048 6184437
 • Data zamieszczenia: 2014-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dom Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta"
  Łaziska 15a 15a
  26-505 Orońsko, woj. mazowieckie
  tel. 048 6184437, fax. 048 6184437
  REGON: 67098912400000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Pomoc Społeczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa artykułów żywnościowych do Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta w Łaziskach w IV kwartale 2014r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych w IV kwartale 2014r.z podziałem na części. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki od nr 1-1 do nr 1-7 do SIWZ: różne artykuły spożywcze - CPV 15800000-6, 15600000-4, 15300000-1, 15400000-4, 03142500-3;produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne - CPV 15100000-9;produkty mleczarskie - CPV 15500000-3; pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie - CPV 15810000-9; warzywa - CPV 03221000-6; owoce - CPV 03222000-3; ryby przetworzone i konserwowane, owoce i warzywa w postaci mrożonej - CPV 15200000-0, 15331170-9. Podane ilości przedmiotu zamówienia są wielkościami szacunkowymi, Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian ilościowych poszczególnych towarów. Dostawcy będzie przysługiwało prawo do wynagrodzenia za faktyczne dostarczenie ilości towaru.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 150000008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 3 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.szydlowiecpowiat.akcessnet.net/index.php?idg=4&id=849&x=520&y=25
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach