Przetargi.pl
Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Przedszkola Samorządowego w Rzekuniu.

Przedszkole Samorządowe w Rzekuniu ogłasza przetarg

 • Adres: 07-411 Rzekuń, ul. Nowa 7A
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. (029) 761 73 79 , fax. (029) 761 73 79
 • Data zamieszczenia: 2016-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przedszkole Samorządowe w Rzekuniu
  ul. Nowa 7A 7A
  07-411 Rzekuń, woj. mazowieckie
  tel. (029) 761 73 79, fax. (029) 761 73 79
  REGON: 00091270600000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Przedszkole Samorządowe

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Przedszkola Samorządowego w Rzekuniu.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Przedszkola Samorządowego w Rzekuniu na potrzeby prowadzenia żywienia zbiorowego w Przedszkolu Samorządowym w Rzekuniu do 30 czerwca 2017 r. według zestawień stanowiących załącznik nr 1 Zadania od I do VI. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje następujące zadania: Załącznik Nr 1 Zadanie I - Pieczywo, Załącznik Nr 1 Zadanie II - Produkty mleczarskie, Załącznik Nr 1 Zadanie III - Produkty zwierzęce,mięso i produkty mięsne, Załącznik Nr 1 Zadanie nr IV - Różne produkty spożywcze, Załącznik Nr 1 Zadanie nr V - Ryby przetworzone i konserwowe, Załącznik Nr 1 Zadanie nr VI - Owoce i warzywa. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na jedną lub więcej części w ilościach zgodnych z SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 150000008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie jest wymagane

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin płatności po dostawie i wystawieniu faktury
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.rzekun.pl w zakładce Zakład Obsługi Gminy
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach