Przetargi.pl
Przebudowa drogi gminnej przez wieś Karolków Rybnowski - II etap

Gmina Rybno ogłasza przetarg

 • Adres: 96-514 Rybno, ul. Długa 20
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 046 8611438 , fax. 046 8611438
 • Data zamieszczenia: 2013-07-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Rybno
  ul. Długa 20 20
  96-514 Rybno, woj. mazowieckie
  tel. 046 8611438, fax. 046 8611438
  REGON: 75014846600000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi gminnej przez wieś Karolków Rybnowski - II etap
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej przez wieś Karolków Rybnowski - II etap o długości 1082 mb obejmująca odcinek od km 0+000 do km 1+082. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie następujących elementów robót: -roboty pomiarowe - 1.082 km -roboty ziemne - 224 m3, wyrównanie istniejącego podłoża żużlem grub. śr. 5 cm - 97 m3, profilowanie i zagęszczenie podłoża - 4121,5 m3, -przepusty - roboty ziemne - 15 m?, wykonanie przepustu z rur fi 60 PEHD - dł. 14 mb, -podbudowa - wykonanie górnej warstwy podbudowy z kamienia łamanego 0-31 grub. 8 cm - 4122 m2, wykonanie warstwy z destruktu bitumicznego grub. 8 cm - 4122 m2, -zjazdy - nawierzchnia z kamienia łamanego grub. 12 cm - 22 m2, -roboty wykończeniowe - profilowanie i uzupełnienie poboczy pospółką lub żużlem grub. 10 cm - 2164 m2, -oznakowanie pionowe - ustawienie słupków z rur stalowych - 4 szt. i przymocowanie tablic - 6 szt., -roboty dodatkowe - przeniesienie punktów osnowy geodezyjnej - 3 szt., regulacja wysokościowa zasuw wodnych - 1 szt. Informacje uzupełniające Projekt budowlany oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych pn.Przebudowa drogi gminnej przez wieś Karolków Rybnowski, stanowiące załączniki do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, obejmują wykonanie przebudowy drogi o długości 2082 mb. Całość zadania została podzielona na etapy. Z niniejszego postępowania wyłącza się zrealizowane w I etapie roboty budowlane związane z przebudową drogi na odcinku o długości 1 km . -Szczegółowy zakres prac do wykonania określają: projekt budowlany, przedmiar robót oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych na podstawie, których należy sporządzić kosztorys ofertowy. Projekt budowlany, kosztorys ofertowy oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych stanowią integralne części zamówienia. -Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, przepisami prawa budowlanego oraz sztuką budowlaną. Przedmiar robót ma charakter pomocniczy i ma na celu ułatwienie dokonania wyceny robót. Podane w opisach nazwy własne materiałów i urządzeń nie mają na celu naruszenia art. 29 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, a jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego. Zamawiający -zgodnie z art. 29 ust.3 i art. 30 ust.4 ustawy - Prawo zamówień publicznych dopuszcza rozwiązania równoważne o parametrach nie gorszych od wskazanych w ww dokumentacji pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych niż założone. W przypadku proponowania rozwiązań równoważnych oferowanego materiału/urządzenia, w celu umożliwienia dokonania oceny przez Zamawiającego porównania pod względem nie gorsze niż przewidziane w SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia wymogu wynikającego z art. 30 ust.5 ustawy . Wykonawca powinien dokonać we własnym zakresie wizji terenu obejmującego przedmiot zamówienia i jego otoczenia oraz uzyskać wszystkie niezbędne informacje co do ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówienia. Wykonawca uwzględni w swoim kosztorysie ofertowym koszty związane z: -wszelkimi kosztami związanymi ze zużyciem wody i energii elektrycznej, -utrzymaniem placu budowy, -ubezpieczeniem budowy, -wykonaniem zabezpieczania terenu robót (oznakowanie i utrzymanie porządku w trakcie robót), zgodnie z BHP, -wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, -wykonaniem organizacji ruchu wraz z wytyczeniem tymczasowego oznakowania zatwierdzonej przez zarządcę drogi, innymi kosztami mogącymi wyniknąć w trakcie realizacji dzieła po stronie Wykonawcy Szczegółowe warunki wymagane przy realizacji zamówienia: 1 Wyłoniony w drodze przetargu Wykonawca opracuje i przekaże Zamawiającemu projekt organizacji ruchu wraz z wykonaniem tymczasowego oznakowania zatwierdzonej przez zarządcę drogi. 2 Na własną odpowiedzialność i na swój koszt Wykonawca podejmie wszelkie środki zapobiegawcze wymagane przez rzetelną praktykę budowlaną oraz aktualne okoliczności, aby zabezpieczyć prawa właścicieli posesji i budynków sąsiadujących z terenem budowy i uniknąć powodowania tam jakichkolwiek zakłóceń czy szkód. 3 Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego przed roszczeniami osób trzecich przejmując odpowiedzialność materialną za wszelkie skutki finansowe z tytułu jakichkolwiek roszczeń wniesionych przez właścicieli posesji czy budynków sąsiadujących z terenem budowy w zakresie w jakim Wykonawca odpowiada za takie zakłócenia czy szkody. 4Wykonawca zabezpieczy instalacje, urządzenia i obiekty na terenie prowadzonych robót w jego bezpośrednim otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót. 5Wykonawca zapewni dojście i dojazd mieszkańcom posesji przyległych do budowanej drogi. 6 Wykonawca uzgodni z prywatnymi właścicielami sposób i termin realizacji wjazdów do ich posesji. 7Wykonawca zobowiązany jest do segregowania, składowania, unieszkodliwiania odpadów, gruzu budowlanego oraz ich wywóz. 8Wykonawca dostarczy niezbędne dokumenty potwierdzające parametry techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń w tym np. wyników oraz protokołów badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu niniejszej umowy a także dokumentów określających wykonanie niezbędnych badań nawierzchni wskazanych w SST potwierdzających ich właściwości i prawidłowe wykonanie. 9W przypadku braku parametrów technicznych materiałów opisanych w dokumentacji należy przyjąć parametry podane w przedmiarze robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331206
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający określa wadium w wysokości 7 000,00 zł,(słownie: siedem tysięcy złotych), które należy wpłacić do dnia 19.07.2013 r. do godziny 10.00.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.rybno.e-sochaczew.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach