Przetargi.pl
Dostawa samochodu do wywozu odpadów komunalnych

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "Empegek" sp. z o.o. w Sierpcu ogłasza przetarg

 • Adres: 09-200 Sierpc, ul. Konstytucji 3 Maja 48
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 024 2751512 , fax. 024 2752468
 • Data zamieszczenia: 2013-07-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "Empegek" sp. z o.o. w Sierpcu
  ul. Konstytucji 3 Maja 48 48
  09-200 Sierpc, woj. mazowieckie
  tel. 024 2751512, fax. 024 2752468
  REGON: 61002248100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.empegek.shnet.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa samochodu do wywozu odpadów komunalnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodu do wywozu odpadów komunalnych, fabrycznie nowego, o niżej wymienionych parametrach technicznych: Podwozie - Podwozie fabrycznie nowe rocznik 2012 lub 2013. - Dopuszczalna masa całkowita - min. 7,0 t. - Długość pojazdu max. - 6 550 mm. - Szerokość pojazdu max. - 2 400 mm. - Wysokość pojazdu max - 2800 mm. - Silnik wysokoprężny, z elektronicznym wtryskiem bezpośrednim COMMON RAIL lub równoważnym o mocy min. 140 KM z łańcuchem rozrządu, emisja spalin z układem recyrkulacji min. EURO 5. - Osłona miski olejowej. - Skrzynia biegów mechaniczna z przystawką odbioru mocy ze sterowaniem montowanym fabrycznie. - Kabina 3 miejscowa, fotel kierowcy regulowany w 3 kierunkach, ławka lub fotele dla 2-ch pasażerów z pasami bezpieczeństwa, szyba przednia ogrzewana elektrycznie, szyby boczne sterowane elektrycznie, szerokokątne lusterka wsteczne sterowane oraz ogrzewane elektrycznie. - Pojazd wyposażony w obrotomierz, prędkościomierz, komputer pokładowy, tempomat, immobilizer. - Zbiornik paliwa min. 90 l z wlewem zamykanym na klucz. - Zawieszenie przednie - niezależne z drążkiem skrętnym oraz amortyzatorem teleskopowym dwustronnego działania. - Zawieszenie tylne - belka sztywna, wzmocnione, resorowe, min. 12 piórowe , amortyzatory teleskopowe dwustronnego działania, blokada tylnego mostu. - Układ hamulcowy o dwu niezależnych obwodach, z układem ABS, hamulce tarczowe obu osi, elektryczny wskaźnik zużycia okładzin ciernych. - Koła min. R16 na osi tylnej koła bliźniacze. - Wspomaganie hydrauliczne układu kierowniczego z blokadą. - Max. zużycie energii 9MJ/km, max. emisja CO2 nie więcej niż 700 g/km, pozostałe wartości emisji spalin zgodnie z wymogami EURO 5. - Kolor kabiny biały lub pomarańczowy. Zabudowa - Zabudowa fabrycznie nowa rocznik 2013 - Pojemność skrzyni ładunkowej min 6,5 m3. - Skrzynia ładunkowa wzmocniona ożebrowaniem profilem zamkniętym. -Skrzynia ładunkowa wykonana w wersji przystosowanej do przewozu bioodpadów z króćcem i zaworem do spuszczania odcieków (wersja uszczelniona). - Masa przewożonych odpadów nie mniej niż 2 500 kg. - Urządzenie załadowcze z uchwytem grzebieniowym boczne prawe, przystosowane do załadunku znormalizowanych pojemników od 110 litrów do 240 litrów. - Sterowanie funkcjami zabudowy manipulatorem umieszczonym na pulpicie sterowniczym po prawej stronie dźwigu. - Układ hydrauliczny wyposażony w układ filtrów i układ zabezpieczający przed skutkami pęknięcia przewodów hydraulicznych. - Wyłączniki bezpieczeństwa min. 2 po obu stronach dźwigu, wyłączające wszystkie funkcje robocze zabudowy. - Sposób ugniatania odpadów - hydrauliczny płytowy, praca płyty na całej długości zbiornika zasypowego. - Opróżnianie zbiornika odpadów za pomocą płyty zgniatającej. - Stopień zgniotu od 2 do 5. - Zamontowany pojemnik na wodę do mycia rąk. - Kolor zabudowy pomarańczowy. - Oprogramowanie dla programatora firmy X-Track Dodatkowe informacje. 1) Wymagane dokumenty dostarczane wraz z pojazdem: - książka gwarancyjna podwozia oraz karta gwarancyjna zabudowy, - instrukcja obsługi podwozia i zabudowy w języku polskim, - wymagane prawem dokumenty umożliwiające zarejestrowanie pojazdu . 2) Pojazd kompletny musi odpowiadać warunkom technicznym zawartym w Dyrektywie WE nr 2006/42/WE, przepisom BHP, i ustawy Prawo o ruchu drogowym, 3) Gwarancja i serwis pogwarancyjny: - na przedmiot zamówienia Wykonawca udziela gwarancji minimum 24 miesiące, - wykonawca powinien posiadać na terenie Polski własny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny dla podwozia i zabudowy. - wykonawca zobowiązany będzie do usunięcia wszelkich usterek powstałych lub ujawnionych w okresie gwarancyjnym w przeciągu do 14 dni roboczych od daty zgłoszenia, 4) Wykonawca zobowiązuje się do przeszkolenia kierowcy zamawiającego w zakresie obsługi i bezpiecznej eksploatacji pojazdu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 341445113
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium w wysokości 5 000,00 zł. należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone w : - pieniądzu, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zmianami). Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy zamawiającego Nr 12124032041111000029052637 w Banku PEKAO S.A. I O Sierpc.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.empegek.shnet.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach