Przetargi.pl
Przebudowa drogi gminnej Nr 391028T Tarłów - Dorotka od km 0 + 910 do km 2 + 0,00

Gmina Tarłów ogłasza przetarg

 • Adres: 27-515 Tarłów, ul. Rynek 2
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 015 8385111 , fax. 015 8385120
 • Data zamieszczenia: 2015-07-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Tarłów
  ul. Rynek 2 2
  27-515 Tarłów, woj. świętokrzyskie
  tel. 015 8385111, fax. 015 8385120
  REGON: 83041002000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.tarlow.neostrada.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi gminnej Nr 391028T Tarłów - Dorotka od km 0 + 910 do km 2 + 0,00
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przebudowa drogi gminnej Nr 391028T Tarłów - Dorotka od km 0 + 910 do km 2 + 0,00 przebudowywana będzie na odcinku o długości 1090m i szerokości 4,5m w technologii; Profilowanie i zagęszczanie podłoża, wyrównanie podbudowy kruszywem łamanym 0/63 o grubości 15cm, wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową o grubości 3cm i szerokości 3m, wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej asfaltowej o grubości 3cm i szerokości 3m na długości 1090m. Wykonanie obustronnych poboczy z kruszywa łamanego 0/31,5 grubości 10cm i szerokości 0,75m.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie przewiduje sie wpłacania wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.tarlow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach