Przetargi.pl
Remont dachów w obiektach ZEC w Końskich

Zakład Energetyki Cieplnej ogłasza przetarg

 • Adres: 26-200 Końskie, ul. Armii Krajowej 5
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 041 375-47-00, 375-47-10 , fax. 041 375-47-10
 • Data zamieszczenia: 2015-07-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Energetyki Cieplnej
  ul. Armii Krajowej 5 5
  26-200 Końskie, woj. świętokrzyskie
  tel. 041 375-47-00, 375-47-10, fax. 041 375-47-10
  REGON: 29052423800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zec-konskie.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Samorządowy Zakład Budżetowy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont dachów w obiektach ZEC w Końskich
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Remont dachów w obiektach Zakładu Energetyki Cieplnej w Końskich składający się z trzech zadań: Zadanie Nr 1:Remont pokrycia dachu na budynku wymiennikowni ciepła w Końskich przy ul. Jana Kiepury 1. Zadanie Nr 2:Remont pokrycia dachu na budynku wymiennikowni ciepła w Końskich przy ul. Kazimierza Pułaskiego 2A. Zadanie Nr.3:Remont pokrycia dachów wraz z ich dociepleniem na budynku administracyjnym, wymiennikowni ciepła i administracyjno - garażowym w Końskich przy ul. Armii Krajowej 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku Nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452619106
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferent przystępujący do przetargu zobowiązany jest do wniesienia wadium o wartości 1 500,00 zł. (słownie złotych: jeden tysiąc pięćset zł 00/100) do dnia 28 lipca 2015 roku do godziny 11:00

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: rozszerzona gwarancja(okres gwarancyjny w miesiącach)
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zec-konskie.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach