Przetargi.pl
Przebudowa dróg powiatowych polegająca na wykonaniu chodników na terenie Gminy Imielno

Zarząd Dróg Powiatowych ogłasza przetarg

 • Adres: 28-300 Jędrzejów, ul. Stefana Okrzei 83
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 041 3861426 , fax. 041 3861171
 • Data zamieszczenia: 2015-07-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych
  ul. Stefana Okrzei 83 83
  28-300 Jędrzejów, woj. świętokrzyskie
  tel. 041 3861426, fax. 041 3861171
  REGON: 29994337900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.jedrzejow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa dróg powiatowych polegająca na wykonaniu chodników na terenie Gminy Imielno
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotowe zamówienie podzielone jest na trzy części, które stanowią odrębne zadania częściowe: Część 1 zamówienia: Przebudowa drogi powiatowej nr 0158T Mnichów - Mokrsko Dolne - Kotlice - Borszowice - Motkowice - Stawy - Imielno polegająca na wykonaniu chodnika w miejscowości Stawy od km 18+710 do km 18+940, długości 230 mb, szerokości 1,2 mb Zakres przedmiotowych robót obejmuje: - roboty zimne - podbudowa z kruszyw łamanych gr. 15 cm na wjazdach - podbudowa z kruszyw łamanych gr. 10 cm na pod chodnik - obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 na podsypce cementowo-piaskowej - krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm - chodnik z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm - wjazdy z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm - humusowanie skarp - wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym na wjazdach poza chodnikiem - koryto ściekowe z rusztem żeliwnym typu ciężkiego z odprowadzeniem bocznym - przykanalik z rur PCV - umocnienie skarp płytami ażurowymi - warstwa ścieralna gr. 6 cm na zatoce autobusowej, na poszerzeniu i przy krawężniku chodnika Część 2 zamówienia: Przebudowa drogi powiatowej nr 0170T Diament - Łysaków - Kawęczyn - Opatkowice - Grudzyny - Mierzwin polegająca na wykonaniu chodnika w miejscowości Opatkowice Drewniane od km 10+230 do km 10+380, długości 150 mb, szerokości 1,2 mb Zakres przedmiotowych robót obejmuje: - roboty zimne - podbudowa z kruszyw łamanych gr. 15 cm na wjazdach - podbudowa z kruszyw łamanych gr. 10 cm na pod chodnik - obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 na podsypce cementowo-piaskowej - krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm - chodnik z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm - wjazdy z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm - ścieki uliczne z kostki betonowej - humusowanie skarp - wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym na wjazdach poza chodnikiem - regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych - wykonanie zatoki autobusowej Część 3 zamówienia: Przebudowa drogi powiatowej nr 0170T Diament - Łysaków - Kawęczyn - Opatkowice - Grudzyny - Mierzwin polegająca na wykonaniu chodnika w miejscowości Grudzyny od km 11+100 do km 11+330, długości 230 mb, szerokości 1,2 mb Zakres przedmiotowych robót obejmuje: - roboty zimne - podbudowa z kruszyw łamanych gr. 15 cm na wjazdach - podbudowa z kruszyw łamanych gr. 10 cm na pod chodnik - obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 na podsypce cementowo-piaskowej - krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm - chodnik z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm - wjazdy z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm - ścieki uliczne z kostki betonowej - humusowanie skarp - wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym na wjazdach poza chodnikiem - oczyszczenie przepustów śr. 0,4 m z namułu do 50% jego średnicy - oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr 20 cm - przepusty rurowe pod zjazdami - rury żelbetowe o średnicy 40 cm - przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o średnicy 40 cm - oczyszczenie przepustów śr. 1,0 lub 1,25 m z namułu do 50 % jego średnicy - poszerzenie przepustu z rur żelbetowych fi 100 cm - studnia wpustowa o wymiarach 1x1 m i głębokości 1 m z dwoma kratami żeliwnymi typu ciężkiego - wykonanie zatoki autobusowej
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452332221
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium: dla części 1 zamówienia Przebudowa drogi powiatowej nr 0158T Mnichów - Mokrsko Dolne - Kotlice - Borszowice - Motkowice - Stawy - Imielno polegająca na wykonaniu chodnika w miejscowości Stawy od km 18+710 do km 18+940, długości 230 mb, szerokości 1,2 mb w wysokości 1 000,00 PLN słownie: jeden tysiąc 00/100 złotych dla części 2 zamówienia: Przebudowa drogi powiatowej nr 0170T Diament - Łysaków - Kawęczyn - Opatkowice - Grudzyny - Mierzwin polegająca na wykonaniu chodnika w miejscowości Opatkowice Drewniane od km 10+230 do km 10+380, długości 150 mb, szerokości 1,2 mb w wysokości 1 000,00 PLN słownie: jeden tysiąc 00/100 złotych dla części 3 zamówienia: Przebudowa drogi powiatowej nr 0170T Diament - Łysaków - Kawęczyn - Opatkowice - Grudzyny - Mierzwin polegająca na wykonaniu chodnika w miejscowości Grudzyny od km 11+100 do km 11+330, długości 230 mb, szerokości 1,2 mb w wysokości 1 500,00 PLN słownie: jeden tysiąc pięćset 00/100 złotych

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Oferowany okres gwarancji i rękojmi
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.jedrzejow.finn.pl/index.jsp?bipkod=/012/004/004/003
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach