Przetargi.pl
Dostawa artykułów żywnościowych dla Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze

Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze ogłasza przetarg

 • Adres: 26-220 Stąporków, Czarniecka Góra 43
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 041 3741163 , fax. 041 3741162
 • Data zamieszczenia: 2015-07-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze
  Czarniecka Góra 43 43
  26-220 Stąporków, woj. świętokrzyskie
  tel. 041 3741163, fax. 041 3741162
  REGON: 00368977500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rehabilitacjascr.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa artykułów żywnościowych dla Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów żywnościowych dla Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze. Przedmiot zamówienia został podzielony na 10 części. Część nr 1: Produkty mleczarskie (CPV 15500000-3) - załącznik Nr 1 Część nr 2: Różne produkty spożywcze (CPV 15800000-6) - załącznik Nr 2 Część nr 3: Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne (CPV 15100000-9) -załącznik Nr 3 Część nr 4: Wędliny (CPV 15131130-5) - załącznik Nr 4 Część nr 5: Ryby mrożone, filety rybne i pozostałe mięso ryb (CPV 15220000-6) - załącznik nr 5 Część nr 6: Owoce, warzywa i podobne produkty (CPV 15300000-1) - załącznik Nr 6 Część nr 7: Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie (CPV 15810000-9) - załącznik Nr 7 Część nr 8: Jaja (CPV 03142500-3) - załącznik Nr 8 Część nr 9: Owies (CPV 03211600-9) - załącznik Nr 9 Część nr 10: Warzywa mrożone (CPV 15331170-9) - załącznik Nr 10
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 150000008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: -

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.rehabilitacjascr.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach