Przetargi.pl
Usługa opracowania 30 arkuszy mapy topograficznej w skali 1:10 000 na podstawie Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) dla wybranych obszarów województwa świętokrzyskiego.

Województwo Świętokrzyskie - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 25-516 Kielce, al. IX Wieków Kielc 3
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 41 3421901, 3421677, 3421576 , fax. 41 3445265, 3445723
 • Data zamieszczenia: 2015-07-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Województwo Świętokrzyskie - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
  al. IX Wieków Kielc 3 3
  25-516 Kielce, woj. świętokrzyskie
  tel. 41 3421901, 3421677, 3421576, fax. 41 3445265, 3445723
  REGON: 29101900500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sejmik.kielce.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa opracowania 30 arkuszy mapy topograficznej w skali 1:10 000 na podstawie Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) dla wybranych obszarów województwa świętokrzyskiego.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa opracowania 30 arkuszy mapy topograficznej w skali 1:10 000 na podstawie Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) dla wybranych obszarów województwa świętokrzyskiego. 2. Przedmiotem zamówienia jest: a) opracowanie obiektów klas Karto na podstawie danych BDOT10k, PRNG, PRG, Regionalnej Mapy Numerycznej Województwa Świętokrzyskiego oraz kartograficznego opracowania modelu rzeźby terenu z województwa małopolskiego w skali 1:10 000, b) redakcja treści mapy topograficznej w skali 1:10 000 wraz z weryfikacją BDOT10k, c) redakcja arkuszy mapy topograficznej w skali 1:10 000 wraz z ramką, legendą i opisami pozaramkowymi, d) zapis cyfrowy i wydruk ploterowy arkuszy mapy topograficznej w skali 1:10 000. 3. Zamawiający nie podzielił zamówienia na części i nie dopuszcza składania ofert częściowych. 4. Szczegółowy zakres i opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do SIWZ wraz z Załącznikiem nr 2 do SIWZ zawierającym zasięg przestrzenny przedmiotu zamówienia, Załącznikiem nr 3 do SIWZ, który zawiera wytyczne i opis tematu realizacji rzeźby terenu na mapach topograficznych - generalizacja NMT i generowanie poziomic, Załącznikiem nr 4 do SIWZ, który zawiera wytyczne i opis tematu realizacji rzeźby terenu na mapach topograficznych - model cieniowany, Załącznikiem nr 5 do SIWZ zawierającym wyjaśnienia i zalecenia dotyczące uzupełniania atrybutów warstwa, parametr i uwagi w klasie KR_ObiektKarto na potrzeby opracowania mapy topograficznej. Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami zamawiającego, określonymi w SIWZ oraz w w w/w załącznikach do SIWZ. 5. Wykonawca zobowiązany będzie do stałej współpracy i konsultacji z zamawiającym na każdym etapie realizacji przedmiotowego zamówienia. 6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontrolowania realizacji przedmiotu zamówienia na każdym etapie prac. 7. Zamawiający wymaga, aby usługa wykonana została przez wykonawcę zgodnie z wytycznymi zamawiającego z zachowaniem wysokiej jakości prac i była kompletna. 8. Wykonawca zobowiązany będzie do przekazania zamawiającemu wyników prac w formach określonych w Załączniku nr 1 do SIWZ. 9. Zamawiający wymaga, aby okres rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia wynosił min. 12 miesięcy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 713540004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres rękojmi
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.sejmik.kielce.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach