Przetargi.pl
Dostawa nici chirurgicznych dla potrzeb Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Starachowicach

Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 27-200 Starachowice, ul. Radomska 70
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 041 2745202 w. 182 , fax. 041 2746158
 • Data zamieszczenia: 2015-07-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej
  ul. Radomska 70 70
  27-200 Starachowice, woj. świętokrzyskie
  tel. 041 2745202 w. 182, fax. 041 2746158
  REGON: 29114175200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://zoz.starachowice.sisco.info/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa nici chirurgicznych dla potrzeb Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Starachowicach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  dostawa nici chirurgicznych dla potrzeb Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Starachowicach Zamówienie podzielone jest na 9 pakietów Pakiet 1 Okulistyczny poz. 1-2 Szew niewchłanialny, syntetyczny, jednowłóknowy, nylonowy /poliamidowy/ poz. 3-4 Szew naturalny niewchłanialny jedwabny z powleczeniem woskiem, pleciony poz.5-6 syntetyczne, wchłanialne, wielowłókienkowe nici chirurgiczne wytwarzane z poli(glikolidu-co-L-laktydu) (90/10). Nić powlekana mieszaniną poli(glikolidu-co-L-laktydu) (30/70) oraz stearynianem wapnia Pakiet 2 Nić naturalna jedwabna, powlekana silikonem lub woskiem, pleciona Pakiet 3 Szew nie wchłanialny, syntetyczny, jednowłóknowy. Nylon pakowany na mokro o zmniejszonej chłonności i pamięci skrętu Pakiet 4 Szew nie wchłanialny, syntetyczny, jednowłóknowy, polipropylenowy kontrolowane rozciąganie zapobiegające nieumyślnemu zerwaniu szwu oraz plastyczne odkształcenia węzła zapobiegające jego rozwiązaniu Pakiet 5 Szew niewchłanialny, syntetyczny, pleciony poliester. Rdzeń opleciony 16 mikrowłóknami z powleczeniem polibutylanem Pakiet 6 Szwy wchłanialne, syntetyczne, plecione, z powleczeniem antybakteryjnym. Okres podtrzymywania tkankowego 28-35 dni, min. 25% w 28 dniu. Całkowity czas wchłaniania masy szwu 56-70 dni. Powleczenie - mieszanka polimeru kwasu glikolowego i mlekowego oraz sterynianu wapnia zawierającego środek antybakteryjny. Poz. 24 bez powleczenia antybakteryjnego. Pakiet 7 Poz. 1,2 Nić syntetyczna, jednowłóknowa, efektywny okres podtrzymywania tkanek 21-28 dni. Okres całkowitego wchłonięcia masy szwu 90-120 dni. Wykonana z poligrekaprone nasączona środkiem antybakteryjnym. Poz. 3, Nić syntetyczna, pleciona, wchłanialna. Mieszanina kwasu glikolowego i mlekowego 9:1. Okres podtrzymywania tkanki 10-14 dni, 50% po 5 dniach. Czas wchłaniania do 42 dni. Poz. 4 Syntetyczny szew wchłanialny, wykonany z poliestru składającego się z Glikolidu, dioksanonu i węglanu trimetylenu, podtrzymanie tkankowe 75% początkowej wchłanialności po 14 dniach i około 40% po 21 dniach, całkowita absorbcja 90-110 dni. poz. 5 Stalowa nić wykonana ze stali nierdzewnej 316L odpowiadającej normie ASTM F138 Gatunek 2, spełniająca wymogi ustalone przez USP (United Pharmacopeia) dla niewłchłanialnych szwów chirurgicznych. Pakiet 8 Antybakteryjny szew syntetyczny, wchłanialny, jednowłóknowy z polidioksanonu, efektywny okres podtrzymywania tkankowego 90 dni, okres wchłaniania 182-238 dni Pakiet 9 Wchłanialny system zamykania ran zawierający mikrozaczepy, złożony z glikolidu, dioksanonu i węglanu trimetylenu o okresie wchłaniania 90-110 dni Zamawiający dopuszcza następującą tolerancję oferowanego przedmiotu zamówienia opisanego w załączniku nr 3 do SIWZ: - ? 1mm przy długości igieł do 20mm - ? 2mm przy długości igieł powyżej 20mm - nici do 20% dłuższe od podanych długości
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 331411214
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie przewiduje wnoszenia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: termin płatności
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://zoz.starachowice.sisco.info/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach