Przetargi.pl
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 380010 T WYWŁA - RAWKA- HEBDZIE OD KM 0+000 DO KM 0+660

Gmina Słupia (Jędrzejowska) ogłasza przetarg

 • Adres: 28-350 Słupia, Słupia 257
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 0-41 3816024, 3816288 , fax. 0-41 3816005
 • Data zamieszczenia: 2015-07-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Słupia (Jędrzejowska)
  Słupia 257 257
  28-350 Słupia, woj. świętokrzyskie
  tel. 0-41 3816024, 3816288, fax. 0-41 3816005
  REGON: 29101069400000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 380010 T WYWŁA - RAWKA- HEBDZIE OD KM 0+000 DO KM 0+660
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Plantowanie poboczy obustronnie wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 10cm z transportem urobku na 3km szerokości 1,0m w km 0+ 000 do km 0+ 660 Ilość 1320m? 2. Koryta gł. 30cm wykonywane gruntach kat. II - IV pod poszerzenia jezdni. Lokalizacja od km 0 + 160 do km 0+ 320 szer. 0,7m - tj. 112m? ; od km 0+ 540 do km 0+660 szer. 0,7m - tj. 84m?Ilość 196m? 3. Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr. 10cm ( poszerzenia). Lokalizacja j/w. Ilość 196m? 4. Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20cm ( poszerzenie). Lokalizacja j/w. Ilość 196m? 5. Wyrównanie istniejącej podbudowy materiałem kamiennym sortowanym zagęszczonym mechanicznie o gr. średniej 15cm. Lokalizacja od km 0+000 do km 0 + 660 o szerokości 4,2 mb plus rozjazd 20 m? Ilość 419m? 6. Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/ bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m?. Lokalizacja od km 0 + 000 do km 0+ 660 szerokości 4,0 mb plus rozjazd 20m? Ilość 2660m? 7. Wyrównanie istniejącej budowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechanicznie w ilości 75 kg/m?. Lokalizacja j/w. Ilość 199,5t. 8.Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna). Lokalizacja j/w. Ilość 2660m? 9. Wykonanie utwardzenia poboczy materiałem kamiennym przy średniej grubości utwardzenia 8cm i szerokości 0,50m. Lokalizacja od km 0 + 000 do km 0 + 660 obustronnie. Ilość 660m?
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 5 000,00 PLN słownie pięć tysięcy złotych

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: oferowany okres gwarancji i rękojmi
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.slupia.pl

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach