Przetargi.pl
Zabezpieczenie wąwozów lessowych oraz przebudowa drogi gminnej tj: Zabezpieczenie dna wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej Nawodzice - Łany nr ewid. dz. 236, 237 od km 0+050 do km 0+380, Zabezpieczenie dna wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej Szymanowice Górne - Nowa Wieś - Szymanowice Górne nr ewid. dz. 20, 65, 71, 86, 341 od km 0+595 do km 0+895 i od km 1+165 do km 1+779 oraz Przebudowa drogi gminnej Szymanowice Górne - Nowa Wieś - Szymanowice Górne nr ewid. dz. 20, 65, 71, 86, 341 od km 0+535 do km 0+595

Gmina Klimontów ogłasza przetarg

 • Adres: 27-640 Klimontów, ul. Zysmana 1
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 015 8661006 , fax. 015 8661847
 • Data zamieszczenia: 2015-07-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Klimontów
  ul. Zysmana 1 1
  27-640 Klimontów, woj. świętokrzyskie
  tel. 015 8661006, fax. 015 8661847
  REGON: 83040994000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.klimontow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zabezpieczenie wąwozów lessowych oraz przebudowa drogi gminnej tj: Zabezpieczenie dna wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej Nawodzice - Łany nr ewid. dz. 236, 237 od km 0+050 do km 0+380, Zabezpieczenie dna wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej Szymanowice Górne - Nowa Wieś - Szymanowice Górne nr ewid. dz. 20, 65, 71, 86, 341 od km 0+595 do km 0+895 i od km 1+165 do km 1+779 oraz Przebudowa drogi gminnej Szymanowice Górne - Nowa Wieś - Szymanowice Górne nr ewid. dz. 20, 65, 71, 86, 341 od km 0+535 do km 0+595
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Na przedmiot zamówienia składa się: a) Zabezpieczenie dna wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej Nawodzice - Łany nr ewid. dz. 236, 237 od km 0+050 do km 0+380 tj.: wykonanie nawierzchni jezdni z mieszanek mineralno-bitumicznych na odcinku 330 mb przy szerokości 3,0 m, wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych, uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym oraz powierzchniowe utrwalenie emulsją asfaltową i grysami, ustawienie krawężnika betonowego - 330 mb oraz innych koniecznych do wykonania prac gwarantujących prawidłowe funkcjonowanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z dokumentacją techniczną, przedmiarem robót stanowiących załączniki SIWZ b) Zabezpieczenie dna wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej Szymanowice Górne - Nowa Wieś - Szymanowice Górne nr ewid. dz. 20, 65, 71, 86, 341 od km 0+595 do km 0+895 i od km 1+165 do km 1+779 tj.: wykonanie nawierzchni jezdni z mieszanek mineralno-bitumicznych na odcinku 914mb przy szer. 3,0 m, wzmocnienie podbudowy kruszywem łamanym, uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym, powierzchniowe utrwalenie poboczy emulsją asfaltową i grysami, ustawienie krawężnika betonowego - 482 mb oraz innych koniecznych do wykonania prac gwarantujących prawidłowe funkcjonowanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z dokumentacją techniczną, przedmiarem robót stanowiących załączniki SIWZ. c) Przebudowa drogi gminnej Szymanowice Górne - Nowa Wieś - Szymanowice Górne nr ewid. dz. 20, 65, 71, 86, 341 od km 0+535 do km 0+595 tj: wykonanie nawierzchni jezdni z mieszanek mineralno-bitumicznych na odcinku 60 mb przy szerokości 3,0 m, wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych, uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym oraz powierzchniowe utrwalenie emulsją asfaltową i grysami oraz innych koniecznych do wykonania prac gwarantujących prawidłowe funkcjonowanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z dokumentacją techniczną, przedmiarem robót stanowiących załączniki SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331402
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 4.000,00 zł. (słownie: cztery tysiące zł 00/100). Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert, najpóźniej do dnia 04.08.2015r godz. 10.00. Wadium może być wniesione w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp. Wadium w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Solcu Zdroju Nr 33 8517 0007 0090 0900 0925 0066 z dopiskiem: Zabezpieczenie wąwozów lessowych oraz przebudowa drogi gminnej

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Gwarancja
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.klimontow.akcessnet.net
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach