Przetargi.pl
przebudowa drogi dojazdowej do szpitala we Włoszczowie od strony podjazdu dla karetek

Zarząd Dróg Powiatowych we Włoszczowie ogłasza przetarg

 • Adres: 29-100 Włoszczowa, ul. Jędrzejowska 81
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 041 3942519 , fax. 041 3942519
 • Data zamieszczenia: 2013-07-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych we Włoszczowie
  ul. Jędrzejowska 81 81
  29-100 Włoszczowa, woj. świętokrzyskie
  tel. 041 3942519, fax. 041 3942519
  REGON: 29994405400000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  przebudowa drogi dojazdowej do szpitala we Włoszczowie od strony podjazdu dla karetek
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  przebudowa drogi dojazdowej do szpitala we Włoszczowie od strony podjazdu dla karetek Zamówienie obejmuje: frezowanie nawierzchni asfaltowej średnia grubość ścinania do 4 cm z odwozem urobku na plac ZDP we Włoszczowie - 1786 m2, nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wyrównawcza asfaltowa sr. 50 kg/m2 - 90 t, skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - 1786 m2, nawierzchnia z mieszanek mineralno - bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub. po zageszcz. 4 cm - 1786 m2, regulacja wysokościowa włazów żeliwnych kanalizacyjnych - 1 szt. regulacja wysokościowa żeliwnych kratek ściekowych - 2 szt.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: W przetargu nie jest wymagane wnoszenie wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.starostwo.wloszczowa.eobip.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach