Przetargi.pl
Przebudowa drogi w miejscowości Węchadłów od km 0+000 do km 0+740

Urząd Gminy w Michałowie ogłasza przetarg

 • Adres: 28-411 Michałów, Michałów 115
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 041 3565243 , fax. 041 3565244
 • Data zamieszczenia: 2013-07-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy w Michałowie
  Michałów 115 115
  28-411 Michałów, woj. świętokrzyskie
  tel. 041 3565243, fax. 041 3565244
  REGON: 00053746700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.michalow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi w miejscowości Węchadłów od km 0+000 do km 0+740
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa drogi w miejscowości Węchadłów od km 0+000 do km 0+740 Na zakres rzeczowy zamówienia składa się: - wykonanie warstwy wyrównawczo -profilującej - asfaltowanie drogi w o długości 740mb i 4m szerokości. - obustronne utwardzenie poboczy Roboty budowlane stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia zostały dokładnie określone w dokumentacji technicznej, która stanowi podstawę do realizacji robót, będących załącznikami do SIWZ (projekcie budowlanym, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót). Prace towarzyszące konieczne do uwzględnienia, np.: a) organizacja i zabezpieczenie placu budowy, b) uporządkowanie terenu i przywrócenie go do stanu pierwotnego. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wizji lokalnej placu budowy, zapoznania się z przedmiotem zamówienia oraz do zawarcia w cenie oferty wszystkich niezbędnych kosztów do prawidłowego zrealizowania zamówienia, zgodnie z technologią robót określoną Polską Normą oraz Warunkami Technicznymi Odbioru Robót. Szczegółowy zakres robót precyzuje projekt - do wglądu w siedzibie Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331426
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.michalow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach