Przetargi.pl
Przebudowa dróg powiatowych o dł. 10,185 km: Nr 0024T Chmielnik – Stopnica od km 15+830 do 20+000 dł. 4170 m i od km 21+000do km 25+680 dł. 4680 m i Nr 0052T Widuchowa – Ruczynów – Skrobaczów od km 7+265 do km 8+600 dł. 1335 m

Powiatowy Zarząd Dróg w Busku-Zdroju ogłasza przetarg

 • Adres: 28-100 Busko-Zdrój, Wełecz
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 413 701 646 , fax. 41 378 46 39
 • Data zamieszczenia: 2019-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Zarząd Dróg w Busku-Zdroju
  Wełecz 146
  28-100 Busko-Zdrój, woj. świętokrzyskie
  tel. 413 701 646, fax. 41 378 46 39
  REGON: 29994388200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://pzd.busko.com.pl/bip/przetargi.php

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa dróg powiatowych o dł. 10,185 km: Nr 0024T Chmielnik – Stopnica od km 15+830 do 20+000 dł. 4170 m i od km 21+000do km 25+680 dł. 4680 m i Nr 0052T Widuchowa – Ruczynów – Skrobaczów od km 7+265 do km 8+600 dł. 1335 m
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.1 Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych związanych z przebudową dróg powiatowych o dł. 10,185 km: Nr 0024T Chmielnik – Stopnica od km 15+830 do 20+000 dł. 4170 m i od km 21+000do km 25+680 dł. 4680 m i Nr 0052T Widuchowa – Ruczynów – Skrobaczów od km 7+265 do km 8+600 dł. 1335 m: Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 zadania: Zadanie 1 – Przebudowa drogi powiatowej Nr 0024T Chmielnik – Stopnica od km 15+830 do km 20+000 dł. 4170 m. W ramach zadania należy wykonać następując roboty budowalne: Roboty przygotowawcze w tym m.in. roboty pomiarowe, rozebranie słupków znaków drogowych, przesunięcie słupa elektrycznego, frezowanie nawierzchni; Poszerzenie w tym m.in. wykonanie koryta, podbudowy z kruszywa łamanego, warstwy wyrównawczej AC11 z betonu asfaltowego; Nawierzchnia w tym m.in. warstwa ścieralna AC11S z betonu asfaltowego, warstwa wyrównawcza AC 11 W z betonu asfaltowego; Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: a) dokumentacja projektowa która stanowi załącznik nr 11 SIWZ b) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót , przedmiar robót załącznik nr 9 SIWZ oraz kosztorys ofertowy (ślepym) stanowią załącznik nr 10 SIWZ. Zadanie 2 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 0024T Chmielnik – Stopnica od km 21+000 do km 25+680 dł. 4680 m. W ramach zadania należy wykonać następując roboty budowalne: Roboty przygotowawcze w tym m.in. roboty pomiarowe, rozebranie słupków znaków drogowych, frezowanie nawierzchni; Umocnienie skarp w tym m.in. umocnienie skarp płytami ażurowymi; Nawierzchnia w tym m.in. warstwa ścieralna AC11S z betonu asfaltowego, warstwa wyrównawcza AC 11 W z betonu asfaltowego; Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: a) dokumentacja projektowa która stanowi załącznik nr 11 SIWZ b) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót , przedmiar robót załącznik nr 9 SIWZ oraz kosztorys ofertowy (ślepym) stanowią załącznik nr 10 SIWZ. Zadanie 3 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 0052T Widuchowa – Ruczynów – Skrobaczów od km 7+265 do km 8+600 dł. 1335 m. W ramach zadania należy wykonać następując roboty budowalne: Roboty przygotowawcze w tym m.in. roboty pomiarowe, rozebranie słupków znaków drogowych, przesunięcie słupa elektrycznego; Poszerzenie w tym m.in. wykonanie koryta, podbudowy z kruszywa łamanego, warstwy wyrównawczej AC11 z betonu asfaltowego; Nawierzchnia w tym m.in. warstwa ścieralna AC11S z betonu asfaltowego, warstwa wyrównawcza AC 11 W z betonu asfaltowego; Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: a) dokumentacja projektowa która stanowi załącznik nr 11 SIWZ b) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót , przedmiar robót załącznik nr 9 SIWZ oraz kosztorys ofertowy (ślepym) stanowią załącznik nr 10 SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium w wysokości: Zadanie 1 – 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100 groszy) Zadanie 2 – 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100 groszy) Zadanie 3 – 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100 groszy należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań, wystarczającym jest złożone wraz z ofertą oświadczenie zgodnie z założeniami w pkt. 9.3.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Oświadczenie o podwykonawcach (załącznik nr 1a) 2) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ informacji o ofertach złożonych w postępowaniu zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy, składa stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach