Przetargi.pl
Udzielenie kredytu bankowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 3.847.797,71 zł

Gmina Pawłów ogłasza przetarg

 • Adres: 27-225 Pawłów, Pawłów 56a
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 412 721 670 , fax. 412 721 679
 • Data zamieszczenia: 2019-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Pawłów
  Pawłów 56a
  27-225 Pawłów, woj. świętokrzyskie
  tel. 412 721 670, fax. 412 721 679
  REGON: 29101058200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://pawlow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Udzielenie kredytu bankowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 3.847.797,71 zł
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 3.847.797,71 zł. Wysokość odsetek od kredytu należy podać w oparciu o wskaźnik oprocentowania WIBOR 3M obowiązujący w dniu 14 października 2019 r. plus marża banku udzielającego przedmiotowego kredytu (w przypadku, gdy w danym dniu nie ustalono notowań stawki WIBOR obowiązuje WIBOR z dnia poprzedzającego, w którym było ostatnie notowanie). Na potrzeby ustalenia ceny ofertowej przyjmuje się że kredyt zostanie uruchomiony w całości w dniu 05.11.2019 r. Data ta podana została jedynie na potrzeby obliczania ceny ofertowej. Zamawiający zastrzega że kredyt może być wykorzystany w transzach do 30 grudnia 2019r. Umowa kredytowa musi zawierać okres karencji w spłacie kredytu do 30 marca 2024r. Spłata kredytu następowała będzie w ratach kwartalnych do końca każdego kwartału. Spłata pierwszej raty kredytu nastąpi do 31 marca 2024r. Wysokość 27 rat kapitałowych wynosić będzie 137.421,35 zł, ostatnia rata kapitałowa w kwocie 137.421,26 zł. Spłata ostatniej raty kapitałowej nastąpi do 31 grudnia 2030r. Odsetki spłacane będą w malejących ratach kwartalnych w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po danym kwartale. Pierwsza spłata odsetek nastąpi do 10 stycznia 2020 r. Odsetki od ostatniej raty kredytu będą spłacone w terminie spłaty ostatniej raty kapitałowej. Zamawiający określa jako formę zabezpieczania spłaty kredytu weksel in blanco z deklaracją wekslową bez kontrasygnaty skarbnika. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wcześniejszej spłaty kredytu bez ponoszenia z tego tytułu żadnych dodatkowych kosztów. Zamawiający zastrzega, że w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu odsetki naliczane będą do dnia spłaty kredytu a nie do końca umowy bez prowizji kompensacyjnej. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wydłużenia okresu kredytowania oraz do zmiany wysokości rat kapitałowych w okresie spłaty kredytu w zależności od kondycji finansowej Gminy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przewalutowania kredytu bez dodatkowych opłat w przypadku wejścia Polski do strefy euro. 2. Dokumenty dotyczące przedmiotu zamówienia takie jak: sprawozdania, uchwały, informacja dotycząca mienia komunalnego znajdują się na stronie internetowej Zamawiającego w BIP, w odpowiednich zakładkach. 3. Stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przy realizacji przedmiotu zamówienia zatrudniał na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy osobę/y, która/e będzie/będą wykonywać czynności związane z obsługą administracyjno – księgową przedmiotu zamówienia (stanowisko/a związane z obsługą kredytu). Wymagania określone w art. 36 ust. 2 pkt 8a ustawy Pzp zawiera pkt 19.9 SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66113000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada uprawnienia niezbędne do wykonywania działalności określonych przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2187).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach