Przetargi.pl
„REMONT CZĘŚCI POMIESZCZEŃ BUDYNKU URZĘDU GMINY PIEKOSZÓW PRZY UL. CZĘSTOCHOWSKIEJ 66a W PIEKOSZOWIE NA DZIAŁCE NR EWID. 638/4”

Gmina Piekoszów ogłasza przetarg

 • Adres: 26-065 Piekoszów, ul. Częstochowska
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 413 061 008 , fax. 413 062 193
 • Data zamieszczenia: 2019-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Piekoszów
  ul. Częstochowska
  26-065 Piekoszów, woj. świętokrzyskie
  tel. 413 061 008, fax. 413 062 193
  REGON: 29101059900000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „REMONT CZĘŚCI POMIESZCZEŃ BUDYNKU URZĘDU GMINY PIEKOSZÓW PRZY UL. CZĘSTOCHOWSKIEJ 66a W PIEKOSZOWIE NA DZIAŁCE NR EWID. 638/4”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: „REMONT CZĘŚCI POMIESZCZEŃ BUDYNKU URZĘDU GMINY PIEKOSZÓW PRZY UL. CZĘSTOCHOWSKIEJ 66a W PIEKOSZOWIE NA DZIAŁCE NR EWID. 638/4”. 2) W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać w szczególności następujący zakres robót budowlanych: a) roboty rozbiórkowe: - demontaż stolarki drzwiowej, parapetów w niezbędnym zakresie, - rozbiórka ścian z cegły, - rozbiórka balustrady schodowej stalowej, - rozbiórka posadzek z podłożem, -rozbiórka okładziny ścian z glazury, skucie tynków; b) roboty murowane: - wykonanie przesklepień otworów drzwiowych ceownika 140 oraz bednarki 3x30 mm, - uzupełnienie otworów drzwiowych z gazobetonu; c) roboty okładzinowe ścian: - tynki wapienno cementowe, gładź gipsowa, - okładziny ścian glazurą 30x60 cm+listwa dekoracyjna 2x60 cm, - malowanie ścian i sufitów farbami lateksowymi oraz malowanie lakierem do powłok lazurniczych; d) podłoża i posadzki: - warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy zbrojonej, - warstwy samopoziomujące z zaprawy, - wykonanie nowych posadzek z wykładzin PVC winylowych zmywalnych zgrzewalnych z listwami systemowymi, - wykonanie posadzek gress 60x60cm oraz okładzin granitowych; e) roboty montażowe stolarki i ślusarki: - montaż stolarki drzwiowej płycinowej drewnianej z ościeżnicami, - montaż drzwi stalowych EI30, - ścianki kabin z płyty mdf z drzwiami, -podokienniki z konglomeratu marmurowego gr. 3 cm oraz granitu, - montaż balustrady klatki schodowej wewnętrznej ze stali nierdzewnej; f) roboty montażowe osprzętu elektrycznego i armatury sanitarnej. 3) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w dokumentacji technicznej stanowiącej zał. nr 2 do SIWZ, na którą składają się: dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiary robót. 4) Szczegółowa charakterystyka terenu budowy objętego przedmiotem zamówienia została określona w dokumentacji technicznej stanowiącej zał. nr 2 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45400000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych), przed upływem terminu składania ofert.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna warunek za spełniony poprzez złożenie przez wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu według wzoru - zał. nr 3 do SIWZ.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. wykaz podwykonawców, 2. zobowiązanie podmiotu, o którym mowa w art. 22a PZP.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach