Przetargi.pl
Rozbudowa drogi powiatowej nr 0288 T Laskowa - Kostomłoty Pierwsze w km 0+300 do km 2+600 ul. Laskowa w msc. Kostomłoty Drugie gm. Miedziana Góra.

Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach ogłasza przetarg

 • Adres: 25-211 Kielce, ul. Wrzosowa
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 41 200 17 48 , fax. 41 344 51 45
 • Data zamieszczenia: 2019-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach
  ul. Wrzosowa 44
  25-211 Kielce, woj. świętokrzyskie
  tel. 41 200 17 48, fax. 41 344 51 45
  REGON: 29108712000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pzdkielce.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa drogi powiatowej nr 0288 T Laskowa - Kostomłoty Pierwsze w km 0+300 do km 2+600 ul. Laskowa w msc. Kostomłoty Drugie gm. Miedziana Góra.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty polegające na rozbudowie drogi powiatowej nr 0288 T przez wsie: Laskowa-Kostomłoty Drugie-Kostomłoty Pierwsze w miejscowości. Kostomłoty Drugie ul. Laskowa na odcinku od km: 0+300 do km: 2+600 długości 2300,00 m, na terenie gminy Miedziana Góra. W ramach zadania przewidziano do wykonania m. in.: a) budowę chodnika jednostronnego, przyległego do jezdni drogi po stronie prawej (południowej) o szer. 2,0 m. z kostki betonowej z obrzeżem (ok. 4020 m2); b) wykonanie poszerzenia istniejącej jezdni do szerokości 5,5 m - przekrój półuliczny (2x2,75 m); c) wykonanie nakładki bitumicznej na istniejącej jezdni o gr. 4cm - po lokalnym sfrezowaniu do odpowiednich spadków; d) budowę zjazdów indywidualnych z kostki betonowej (ok. 1350 m2); e) budowę 2 zatok autobusowych z kostki betonowej - szerokość 3,0 m (ok. 240 m2); f) budowę pobocza po stronie lewej (północnej) o szer. 1,0 m umocnionego kruszywem (ok. 1720 m2); g) budowę systemu odwodnienia drogi – kanalizacja deszczowa - budowa rowu krytego po stronie prawej (południowej), wraz z wpustami i przykanalikami, oraz odcinkami odwodnień liniowych (łączna długość kanału ok. 1,3 km), h) rozbudowę jednopoziomowego skrzyżowania z drogą gminną - ul. Górna, szerokość włączenia ul Laskowa-7,10 m, ul Górna-5,00 m; i) regulację istniejących rowów przydrożnych, przebudowę i budowę przepustów drogowych; j) rozbiórkę kolidujących ogrodzeń przed budynkami mieszkalnymi; k) przebudowę linii napowietrznej niskiego napięcia; l) przebudowę linii telekomunikacyjnej (telefonicznej); ł) wycinkę drzew i krzewów.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233220-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 50.000,00 zł. (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych i 00/100 zł.). Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa żadnych warunków w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1)Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy (ewentualnie umowę o współdziałaniu z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo), w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie (jeżeli dotyczy); 2) Dokumenty potwierdzające uprawnienia osób podpisujących ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestracyjnych przedłożone w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie. 3) Oryginał gwarancji lub poręczenia, jeśli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną