Przetargi.pl
Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych oraz zabudowań gospodarczych wraz z odwodnieniem pasa drogowego, realizacja planu zadrzewień dla drogowego szlaku komunikacyjnego oraz działań przystosowujących grunty nowo wydzielonych działek do podjęcia na nich racjonalnych prac agrotechnicznych na terenie wsi Szklary Dolne gm.Chocianów pow.polkowicki w związku z realizacją projektu Scalenie gruntów wsi Szklary Dolne w ramach działania 125 objętego PROW 2007-2013

Dolnośląskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych we Wrocławiu ogłasza przetarg

 • Adres: 50-044 Wrocław, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 15/17
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 71 372 37 28 , fax. 71 342 99 13
 • Data zamieszczenia: 2013-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dolnośląskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych we Wrocławiu
  ul. Marszałka J. Piłsudskiego 15/17 15/17
  50-044 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 71 372 37 28, fax. 71 342 99 13
  REGON: 02139554500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.biuro-geodezji.dolnyslask.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych oraz zabudowań gospodarczych wraz z odwodnieniem pasa drogowego, realizacja planu zadrzewień dla drogowego szlaku komunikacyjnego oraz działań przystosowujących grunty nowo wydzielonych działek do podjęcia na nich racjonalnych prac agrotechnicznych na terenie wsi Szklary Dolne gm.Chocianów pow.polkowicki w związku z realizacją projektu Scalenie gruntów wsi Szklary Dolne w ramach działania 125 objętego PROW 2007-2013
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie obejmuje realizację prac z zakresu zagospodarowania poscaleniowego, w tym: przebudowę dróg nr 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 12, 14 o łącznej długości 11,294 km, realizację planu zadrzewień dla dróg nr 2, 8, 9 oraz likwidację i rekultywację zbędnych dróg dojazdowych do gruntów rolnych o łącznej dł. 0,68 km. Szczegóły dotyczące realizacji zamówienia zawarte zostały w Przetargowej Dokumentacji Projektowej stanowiącej załącznik nr 1 do Instrukcji dla wykonawców (SIWZ - Dział I)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452330009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca przed upływem terminu składania ofert jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 250.000,- PLN (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.biuro-geodezji.dolnyslask.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach