Przetargi.pl
Zakup samochodu ciężarowego do 3,5 t dla Oddziału ZUS w Wałbrzychu

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Wałbrzychu ogłasza przetarg

 • Adres: 58-390 Wałbrzych, pl. Grunwaldzki 1
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 74 6497175 , fax. 74 8423379
 • Data zamieszczenia: 2013-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Wałbrzychu
  pl. Grunwaldzki 1 1
  58-390 Wałbrzych, woj. dolnośląskie
  tel. 74 6497175, fax. 74 8423379
  REGON: 00001775600000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup samochodu ciężarowego do 3,5 t dla Oddziału ZUS w Wałbrzychu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup samochodu ciężarowego do 3,5 t dla Oddziału ZUS w Wałbrzychu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 341300007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zus.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach