Przetargi.pl
DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO SAMOCHODU DOSTAWCZEGO TYPU SKRZYNIA

Gminny Zakład Usług Komunalnych i Mieszkaniowych w Księginicach ogłasza przetarg

 • Adres: 59-300 Lubin 1, Księginice 14
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 076 8408174 , fax. 076 8408174
 • Data zamieszczenia: 2013-08-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gminny Zakład Usług Komunalnych i Mieszkaniowych w Księginicach
  Księginice 14 14
  59-300 Lubin 1, woj. dolnośląskie
  tel. 076 8408174, fax. 076 8408174
  REGON: 02051616500000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: zakład budżetowy powołany przez Gminę Lubin

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO SAMOCHODU DOSTAWCZEGO TYPU SKRZYNIA
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego samochodu dostawczego typu skrzynia z trzystronnym wywrotem na potrzeby Gminnego Zakładu Usług Komunalnych i Mieszkaniowych w Księginicach. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ujęto w Załączniku nr 9 do SIWZ 3. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia na własny koszt i ryzyko. 4. Wykonawca będzie obowiązany przedłożyć niezbędne dokumenty potwierdzające jakość przedmiotu zamówienia. 5. Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakość i terminowość dostarczonego przedmiotu zamówienia. 6. Przedmiot zamówienia powinien być wolny od wad fizycznych i prawnych oraz powinien odpowiadać pod względem jakości wymaganiom polskich i unijnych norm jakościowych, spełniać warunki dopuszczenia do ruchu drogowego. 7. Wykonawca będzie zobowiązany wystawić fakturę za dostarczony przedmiot zamówienia zgodnie z zapotrzebowaniem.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 341300007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 30 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: okres gwarancji na podzespoły
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.ug-lubin.dolnyslask.pl/index.php?idmp=77&r=r
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach