Przetargi.pl
Modernizacja muru przy ul. Daszyńskiego 28 - Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

Gmina Miejska Zgorzelec ogłasza przetarg

 • Adres: 59-900 Zgorzelec, ul. Domańskiego 7
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 0-75 77 56 988 , fax. 075 77 56 988
 • Data zamieszczenia: 2013-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miejska Zgorzelec
  ul. Domańskiego 7 7
  59-900 Zgorzelec, woj. dolnośląskie
  tel. 0-75 77 56 988, fax. 075 77 56 988
  REGON: 23082154600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.um-zgorzelec.dolnyslask.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja muru przy ul. Daszyńskiego 28 - Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na powołaniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno - budowlanej do nadzorowania robót budowlanych wykonywanych w ramach zadania pn.: Modernizacja muru przy ul. Daszyńskiego 28. 2) Roboty budowlane polegać będą na wzmocnieniu ceglanego muru oporowego, który jest fragmentem systemu zabezpieczającego naturalną prawobrzeżną skarpę doliny Nysy Łużyckiej. 3) Teren objęty robotami budowlanymi zlokalizowany jest przy ul. Daszyńskiego 28 w Zgorzelcu na terenie działki o numerze ewidencyjnym 115/7 Obr. IV, AM-1, położony w obszarze oznaczonym symbolem MU - teren zabudowy mieszkaniowej i usługowej w strefie A ochrony konserwatorskiej. Roboty prowadzone będą w ścisłej zabudowie mieszkaniowej, w bliskim sąsiedztwie Restauracji Pizzerii Bella Maggio oraz przy czynnej drodze ul. Daszyńskiego. 4) Teren, na którym znajduje się mur oporowy wpisany jest do rejestru zabytków decyzją nr A/1803/448 z dnia 08.12.1958r., oraz posiada aktualny Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego rejonu Przedmieścia Nyskiego w Zgorzelcu zatwierdzony Uchwałą Rady Miasta Zgorzelec Nr 164/2008 z dnia 24 kwietnia 2008 r., opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 162, poz. 1858 z dnia 12 czerwca 2008 r. 5) W skład dokumentacji robót budowlanych wchodzi: a) Przedmiar robót Modernizacja muru przy ul. Daszyńskiego 28 dz. nr 115/7, Obręb IV, AM-1,opracowany w lipcu 2013r. przez Pracownię Projektową ATA Mirosław Soczyński, ul. Cmentarna 1, 59-800 Lubań, b) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Modernizacja muru przy ul. Daszyńskiego 28 dz. nr 115/7, Obręb IV, AM-1,opracowana w lipcu 2013r. przez Pracownię Projektową ATA Mirosław Soczyński, ul. Cmentarna 1, 59-800 Lubań, c) Projekt Wykonawczy Modernizacja muru przy ul. Daszyńskiego 28 dz. nr 115/7, Obręb IV, AM-1,opracowany w lipcu 2013r. przez Pracownię Projektową ATA Mirosław Soczyński, ul. Cmentarna 1, 59-800 Lubań, d) Projekt Budowlany Modernizacja muru przy ul. Daszyńskiego 28 dz. nr 115/7, Obręb IV, AM-1, opracowany w lipcu 2013r. przez Pracownię Projektową ATA Mirosław Soczyński, ul. Cmentarna 1, 59-800 Lubań. e) Decyzja pozwolenia na budowę nr BS.6740.2.264.2013.4 z dnia 03.09.2013r. wydana przez Starostę Zgorzeleckiego, f) Decyzja nr JG/N.5142.272.2013.IE, L.dz. 13158 z dnia 24.05.2013r., wydana przez Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu, Delegatura w Jeleniej Górze dot. pozwolenia na prowadzenie prac i robót przy zabytku polegających na modernizacji muru oporowego przy ul. Daszyńskiego w Zgorzelcu na dz. 115/7 (Obręb IV, AM-1) Szczegółowy zakres robót dla zadania objętego nadzorem inwestorskim, o którym mowa w punkcie 3 SIWZ, stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ. 6) Do zadań Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w szczególności należy: 1) Pełnienie nadzoru budowlanego zgodnie z obowiązującą ustawą Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) i przepisami wykonawczymi do tej ustawy oraz umową na roboty budowlane, a także ofertą przetargową wykonawcy robót budowlanych, 2) Protokolarne przekazanie Wykonawcy robót budowlanych, przy udziale Zamawiającego terenu budowy, Dziennika Budowy oraz bieżące weryfikowanie pisemnych zapisów w Dzienniku Budowy. 3) Nadzór nad prawidłowością dokumentowania robót związanych z wywożeniem, składowaniem lub utylizacją materiałów odpadowych i pochodzących z rozbiórki w ramach realizowanych robót budowlanych, 4) Weryfikacja przedkładanych przez Wykonawcę robót budowlanych potwierdzeń zagospodarowania odpadów, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami, 5) Wydawanie Wykonawcy robót budowlanych wszystkich poleceń na piśmie, a także prowadzenie korespondencji z Wykonawcą robót budowlanych i Zamawiającym, 6) Przejęcie, sprawdzenie i przekazanie Wykonawcy punktów głównych geodezyjnych, 7) Obecność Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na terenie budowy podczas prowadzenia robót budowlanych nie rzadziej niż raz w tygodniu, a także na każde wezwanie Zamawiającego i Wykonawcy robót budowlanych, 8) Rozwiązywanie bieżących problemów technicznych w trakcie realizacji zadania, 9) Sprawdzenie przed rozpoczęciem robót budowlanych, że spełnione zostały wymagania dotyczące bezpieczeństwa ruchu (obejmujące również poruszanie się po terenie budowy) oraz, że prace budowlane zostały zorganizowane z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 10) Wyegzekwowanie od Wykonawcy robót budowlanych zabezpieczenia przeciwpożarowego na terenie budowy oraz utrzymania ogólnego porządku na budowie, 11) Zapewnienie, aby były przestrzegane przedsięwzięcia dla ochrony środowiska w czasie trwania budowy i po wykonaniu obiektów stałych, 12) Zatwierdzanie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego ewentualnych rysunków roboczych Wykonawcy robót budowlanych i naniesienie niezbędnych korekt tych rysunków, 13) Kontrolowanie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego źródeł pozyskania materiałów oraz sprawdzanie uprawnień, dokumentów i świadectw potwierdzających umiejętność personelu realizującego roboty, np. obsługę maszyn, 14) Zatwierdzanie atestów i receptur przedstawionych przez Wykonawcę robót budowlanych, 15) Sprawdzanie i potwierdzanie, przed wbudowaniem, jakości stosowanych i dostarczanych materiałów budowlanych, w zakresie dopuszczenia do stosowania w budownictwie zgodnie z wymogami określonymi w art. 5 ustawy z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z późn. zm.), 16) Czuwanie nad jakością wykonywanych robót, 17) Wydawanie poleceń usuwania efektów robót wykonywanych niewłaściwie lub poniżej standardu, 18) Kontrola jakości robót w zakresie zgodności z dokumentacją projektową, normami i specyfikacjami technicznymi, 19) Organizowanie oraz przeprowadzanie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego odbiorów robót ulegających zakryciu lub zanikających, 20) Organizowanie, prowadzenie i protokołowanie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego rad budowy z udziałem: Wykonawcy robót oraz Przedstawicieli Zamawiającego. 21) Weryfikacja robót zinwentaryzowanych na geodezyjnych mapach powykonawczych, 22) Weryfikacja i zatwierdzenie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przygotowanych przez Wykonawcę robót budowlanych dokumentacji powykonawczej, 23) W przypadku niewłaściwego wywiązywania się Wykonawcy robót z zobowiązań wynikających z umowy, sporządzenie wniosków o naliczenie Wykonawcy robót budowlanych kar umownych, zgodnie z zapisami umowy o roboty budowlane, 24) W przypadku sporów sądowych i innych sporów oraz spraw wynikających z realizacji inwestycji, dostarczenie Zamawiającemu dokumentów i informacji w terminach przez niego ustalonych, 25) Przygotowywanie materiałów i udział w spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego z przedstawicielami mediów. 26) Wykonawca nie może podejmować bez wcześniejszej zgody Zamawiającego, decyzji dotyczących jakichkolwiek zmian w realizacji robót budowlanych w stosunku do dokumentów projektowych oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót. W szczególności dotyczy to decyzji mających wpływ na koszty robót budowlanych, w tym także tych, które będą prowadzić do oszczędności w stosunku do ceny ofertowej. 27) Wyjątkiem od zasady określonej w ppkt 26) niniejszego ustępu są przypadki, gdy zaniechania wykonania robót budowlanych mogłyby spowodować zagrożenie dla życia ludzi lub katastrofy budowlanej. W takich sytuacjach należy o podjętej decyzji natychmiast poinformować Zamawiającego. 28) W przypadku odstąpienia od umowy na roboty budowlane Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest zobowiązany na zasadach i warunkach określonych w niniejszej umowie, w tym w szczególności w ramach wynagrodzenia określonego przez Wykonawcę w złożonej ofercie: a) nadzorować umowę na roboty budowlane będącą kontynuacją robót umowy, b) przeprowadzić inwentaryzację wykonanych robót, w celu ostatecznego ich rozliczenia, c) pełnić nadzór nad przejęciem placu budowy, nad robotami zabezpieczającymi itp.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 712470001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.um-zgorzelec.dolnyslask.pl/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach