Przetargi.pl
Przeprowadzenie szkoleń grupowych dla uczestników projektu systemowego Rozwój form aktywnej integracji poprzez kontrakty socjalne w Gminie Siechnice - PO KL Poddziałanie 7.1.1, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza przetarg

 • Adres: 55-010 Święta Katarzyna, ul. Żernicka 17
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 71 311 39 68 , fax. 71 311 39 68
 • Data zamieszczenia: 2013-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  ul. Żernicka 17 17
  55-010 Święta Katarzyna, woj. dolnośląskie
  tel. 71 311 39 68, fax. 71 311 39 68
  REGON: 00595950000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gops-siechnice.org.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: samorządowa jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przeprowadzenie szkoleń grupowych dla uczestników projektu systemowego Rozwój form aktywnej integracji poprzez kontrakty socjalne w Gminie Siechnice - PO KL Poddziałanie 7.1.1, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń grupowych dla uczestników projektu systemowego Rozwój form aktywnej integracji poprzez kontrakty socjalne w Gminie Siechnice - PO KL Poddziałanie 7.1.1, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w zakresie: Część I - Kurs opiekunki dziecięcej dla 3 osób Część II - Kurs opiekunki osób starszych dla 5 osób Część III - Kurs dla osób wykonujących prace kontrolno-pomiarowe przy urządzeniach, sieciach i instalacjach energetycznych dla 1 osoby Część IV - Kurs przygotowujący do egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji instalacji i urządzeń elektrycznych do 1kV (SEP) dla 1 osoby Część V - Kurs kucharz małej gastronomii dla 1 osoby Część VI - Kurs obsługi kas fiskalnych - dla 5 osób Część VII - Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym i elektrycznym - dla 2 osób Część VIII - Kurs MMA - 111 - spawanie elektryczne elektrodą otuloną dla 1 osoby Część IX - Kurs brukarza dla 1 osoby.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 805300008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gops-siechnice.org.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach