Przetargi.pl
Dozór i obsługa kotłowni oraz instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku mieszkalnym przy ul. Łukasińskiego 32 w Kłodzku w okresie od 1 listopada 2013 do 31 grudnia 2015

Gmina Miejska Kłodzko ogłasza przetarg

 • Adres: 57-300 Kłodzko, pl. Bolesława Chrobrego 1
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 074/8654600 , fax. 074 8674062
 • Data zamieszczenia: 2013-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miejska Kłodzko
  pl. Bolesława Chrobrego 1 1
  57-300 Kłodzko, woj. dolnośląskie
  tel. 074/8654600, fax. 074 8674062
  REGON: 00052605000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.klodzko.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dozór i obsługa kotłowni oraz instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku mieszkalnym przy ul. Łukasińskiego 32 w Kłodzku w okresie od 1 listopada 2013 do 31 grudnia 2015
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia: 1. Opis przedmiotu zamówienia: Dozór i obsługa kotłowni oraz instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku mieszkalnym przy ul. Łukasińskiego 32 w Kłodzku w okresie od 1 listopada 2013 do 31 grudnia 2015. 2. Całodobowa obsługa kotłowni: a) utrzymywanie temperatury na kotle wg temperatur zewnętrznych - palenia w kotle podgrzewającym ciepłą wodę przez cały okres trwania umowy. - palenia w kotłach centralnego ogrzewania w miesiącach październik, listopad, grudzień, styczeń, luty, marzec, kwiecień. b) czyszczenie kotłów, c) wytworzenie i dostawa energii cieplnej, d) eksploatacja i dozór kotłowni w sposób zapewniający bezpieczeństwo otoczenia oraz zachowanie wymagań ochrony środowiska, e) zapewnienie normatywnych temperatur w ogrzewanych pomieszczeniach w okresach sezonu grzewczego w latach (pomieszczenia mieszkalne i użytkowe +20°C), f) utrzymywania temperatury ciepłej wody ( 45 - 55 st.), g) wykrywanie i usuwanie na bieżąco usterek pracy kotłowni, h) usuwanie awarii części technologicznych kotłowni w zakresie nie wynikającym ze zmęczenia materiałów spowodowanego długim okresem eksploatacji, z zastrzeżeniem, że czas rozpoczęcia usuwania awarii nie może być dłuższy niż 8 godzin od momentu jej stwierdzenia. i) usuwanie szlaki i popiołu z kotłowni wraz z jej wywozem. 3. Szczegółowe parametry budynku wraz z kotłownią: Budynek Kubatura budynku - 8885,7 m3, Kaplica - 2084 m3 (nie ogrzewana) powierzchnia zabudowy (ogrzewana)- 628m2, kapica 149m2 (nie ogrzewana) liczba kondygnacji 2 + 1(piwnica). Budynek przeznaczony na mieszkania socjalne. W pomieszczeniach kotłowni zainstalowane są 2 piece typu KZ -5/9 o mocy 334,5 KW - producent Fakora Łódź. Piec do CWO - 1 szt. Viadrus U22 basic o mocy 46,5 kW - producent Klimszo sp. z o.o. Pompa c.o. LWP 32Por80C nr F840. Piec cwo znajduję się w odrębnym pomieszczeniu, sąsiadującym z główną kotłownią. Węglowanie ręczne, taczki, zasyp górny. Odżużlanie: ręczne. Wykonawca zobowiązany jest określić zużycie opału bazując na przyjętej przez siebie średniej temperaturze zewnętrznej w okresie sezonu grzewczego, oraz opierając się na stanie technicznym kotłowni i kotła stwierdzonym podczas wizji lokalnej. Dodatkowe informacje: 1. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert wariantowych. 2. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 3. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej i aukcji elektronicznej. 4. Zamawiający nie przewiduje zebrania Wykonawców. 5. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. 6. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert częściowych. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia stanowi, wraz z załącznikami kompletny dokument, który obowiązuje wykonawcę i zamawiającego podczas całego prowadzenia przedmiotowego postępowania. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał w terenie na własny koszt wizji lokalnej oraz uzyskał na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie istotne informacje, które mogą być mu konieczne do przygotowania oferty.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 507210005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Zamawiający ustala wadium w wysokości 2 000,00 zł/ brutto (słownie: dwa tysiące złotych 00/100 groszy). 2.Wadium może być wniesione w formach przewidzianych w art. 45 ust 6 ustawy PZP. Wadium wniesione w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek Zamawiającego PBS w Strzelinie o Kłodzko - 28 9588 0004 7100 1010 2000 0050, z adnotacją Wadium - Dozór i obsługa kotłowni oraz instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody w budynku mieszkalnym przy ul. Łukasińskiego 32 w Kłodzku. Jeżeli Wykonawca wnosi wadium w pieniądzu, musi je wpłacić odpowiednio wcześniej, tak aby znalazło się ono na koncie Zamawiającego przed datą i godziną składania ofert. 3.Wadium wniesione w innych przewidzianych ustawą formach zamawiający składa wraz z ofertą. Termin wniesienia wadium w innych formach niż w pieniądzu upływa wraz z terminem składania ofert. 4.Zasady zwrotu oraz zatrzymania wadium przez Zamawiającego określa art. 46 ustawy PZP. 5. Wykonawca, którego oferta nie będzie prawidłowo zabezpieczona wniesionym wadium zostanie wykluczony z postępowania.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.um.klodzko.pl w zakładce zamówienia publiczne.
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach