Przetargi.pl
Przebudowa dachu budynku ZPOZ w Oksie

Gmina Oksa ogłasza przetarg

 • Adres: 28-363 Oksa, ul. Włoszczowska 22
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 041 3808048, 3808047 , fax. 041 3808148
 • Data zamieszczenia: 2013-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Oksa
  ul. Włoszczowska 22 22
  28-363 Oksa, woj. świętokrzyskie
  tel. 041 3808048, 3808047, fax. 041 3808148
  REGON: 29101043500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.oksa.asi.pl, www.oksa.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa dachu budynku ZPOZ w Oksie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest przebudowa dachu budynku ZPOZ w Oksie położonego na działce nr 707 w m. Oksa, gmina Oksa, pow. Jędrzejów. 2. Zakres powyższych robót obejmuje: - roboty rozbiórkowe (demontaż istniejących rynien i obróbek blacharskich, demontaż istniejących wentylatorów dachowych, rozebranie kominów) - roboty murarskie (nadmurowanie kominów nad istniejącym dachem, nadmurowanie murów ogniowych) - roboty tynkarskie (docieplenie kominów ponad dachem, docieplenie murów ogniowych) - wykonanie drewnianej konstrukcji dachu (ułożenie i mocowanie legarów, mocowanie łat i wymianów do legarów, wykonanie stelaża pod podbitkę do okapu) - pokrycie dachu (pokrycie dachu blachą trapezową, montaż uszczelek trapezowych i płaskich, montaż wyłazu dachowego) - wykonanie obróbek blacharskich i montaż rynien - demontaż i wykonanie nowej instalacji odgromowej budynku 3.Szczegółowy zakres robót oraz warunki ich realizacji zawierają: a. dokumentacja projektowa - stanowiąca załączniki nr 8 do SIWZ b. przedmiar robót stanowiący załączniki nr 9 do SIWZ, c. szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiąca załączniki nr 10 do SIWZ, 4. Zaleca się, aby wykonawca dokonał oględzin terenów, związanych z realizacją przedmiotu zamówienia, dokładnie zapoznał się z treścią dokumentów przetargowych oraz uzyskał we własnym zakresie wszelkie istotne informacje, celem prawidłowego sporządzenia oferty oraz właściwego wykonania zamówienia. 5. Zamawiający wymaga załączenia do oferty kosztorysu ofertowego sporządzonego na podstawie załączonych do SIWZ przedmiarów.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452000009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga zabezpieczenia oferty wadium w wysokości 4 000,00zł

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.oksa.asi.pl, link przetargi, przetargi siwz
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach