Przetargi.pl
Przebudowa części parteru i pierwszego piętra budynku CWPL CePeLek SP ZOZ przy ul. Żeromskiego 33 w Warszawie

Centralna Wojskowa Przychodnia Lekarska "CePeLek" Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 00-911 Warszawa, ul. Koszykowa 78
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 4291091 , fax. 022 6214364
 • Data zamieszczenia: 2015-12-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centralna Wojskowa Przychodnia Lekarska "CePeLek" Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
  ul. Koszykowa 78 78
  00-911 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 4291091, fax. 022 6214364
  REGON: 01013789500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.cepelek.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa części parteru i pierwszego piętra budynku CWPL CePeLek SP ZOZ przy ul. Żeromskiego 33 w Warszawie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na: -przebudowie wybranych pomieszczeń na poziomie -1 z przeznaczeniem na pomieszczenia techniczne, -przebudowie pomieszczeń na parterze budynku z przeznaczeniem na gabinet ginekologiczny wraz z węzłem sanitarnym, gabinet kardiologiczny wyposażony w EKG i inny sprzęt medyczny, gabinety POZ, gabinet diabetologiczny, gabinet stomatologiczny (3 unity),szatnie dla pacjentów i dla personelu, pokój dla kierownika, pielęgniarki, socjalnego i pomieszczenia na kartoteki, -przebudowie pomieszczeń na pierwszym piętrze budynku z przeznaczeniem na poradnie rehabilitacyjną, pomieszczenie informatyczne, węzły sanitarne damskie i męskie dla pacjentów i personelu medycznego, gabinety lekarskie w tym okulistyczny, neurologiczny i reumatologiczny, pomieszczenie socjalne oraz zespól niezbędnych magazynów i pom. porządkowych, -wymianie przyłącza wody użytkowej, -wymianie przyłącza do sieci kanalizacji sanitarnej, -wymianie instalacji wewnętrznej wodno-kanalizacyjnej, - wymianie instalacji i przyłączy elektrycznych, -wykonaniu instalacji teletechnicznej i komputerowej dla całego budynku, -wykonaniu instalacji systemu sygnalizacji włamania i napadu oraz systemu alarmowania pożarowego dla całego budynku i terenu zewnętrznego, -wykonaniu wewnętrznej instalacji hydrantowej, - instalacji wentylacji mechanicznej dla części pomieszczeń pierwszego piętra, - przystosowanie budynku do obowiązujących przepisów Zakładów Opieki Zdrowotnej. Prace będą prowadzone w dwóch etapach. Po zakończeniu I etapu robót będzie przerwa w prowadzeniu prac budowlanych na czas niezbędny na przeniesienie sprzętu medycznego i wyposażenie gabinetów. Uwaga: Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia wynika z przedmiarów robót załączonych do SIWZ. Prace będą prowadzone w czynnym obiekcie służby zdrowia. Zaleca się aby prace wyburzeniowe były prowadzone po godzinach pracy lekarzy t.j. w godz. 19:00 - 6:00. Istnieje możliwość pracy w godzinach nocnych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 454530007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w wysokości: 60 000,00 zł. (słownie: sześćdziesiąt tysięcy ) wniesione w jednej lub kilku formach określonej w art. 45 ust 6 Pzp.: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 2007 r Nr 42, poz.275). Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto: Bank Gospodarstwa Krajowego I Oddział w Warszawie 59 1130 1017 0200 0000 0013 7182 Dowód wpłaty wadium można załączyć do oferty lub przekazać go przed terminem otwarcia ofert. Forma wniesienia wadium inna niż pieniężna powinna być wnoszona w oryginale, właściwie podpisana, jako odrębny załącznik do oferty, umożliwiający łatwe oddzielenie od pozostałych dokumentów ofertowych. Powinna zawierać nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie zapłaty kwoty wadium na pierwsze pisemne żądanie zapłaty na rzecz Zamawiającego zgodnie z art.46 ust.4a i ust.5 ustawy Pzp. Zwrot wadium nastąpi na zasadach określonych w art. 46 pzp.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.cepelek.mil.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach