Przetargi.pl
Dostawa znieczuleń miejscowych, leków, materiałów bikompatybilnych, tamponów hemostatycznych do Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (nr ref. sprawy: ZP/17/15)

Mazowieckie Centrum Stomatologii Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 00-301 Warszawa, ul. Nowy Zjazd 1
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 55 69 400 , fax. 22 55 69 403
 • Data zamieszczenia: 2015-12-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Mazowieckie Centrum Stomatologii Sp. z o.o.
  ul. Nowy Zjazd 1 1
  00-301 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 55 69 400, fax. 22 55 69 403
  REGON: 14204948200000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Podmiot leczniczy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa znieczuleń miejscowych, leków, materiałów bikompatybilnych, tamponów hemostatycznych do Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (nr ref. sprawy: ZP/17/15)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa znieczuleń miejscowych, leków, materiałów bikompatybilnych, tamponów hemostatycznych do Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w rodzajach i ilościach określonych w SIWZ; Część 1- Znieczulenia miejscowe; Część 2 - Leki anestezjologiczne; Część 3 - Materiały biokompatybilne; Część 4 - Tampony hemostatyczne
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 336000006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin dostawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach