Przetargi.pl
Przebudowa budynku wielorodzinnego przy ul.Ks.Szafranka 1 w Mikołowie

Zakład Gospodarki Lokalowej ogłasza przetarg

 • Adres: 43-190 Mikołów, ul. Kolejowa 2
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 3242600 , fax. 032 3242612
 • Data zamieszczenia: 2014-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Gospodarki Lokalowej
  ul. Kolejowa 2 2
  43-190 Mikołów, woj. śląskie
  tel. 032 3242600, fax. 032 3242612
  REGON: 27054706000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa budynku wielorodzinnego przy ul.Ks.Szafranka 1 w Mikołowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Opis przedmiotu zamówienia - CPV 45.00.00.00-7
  45260000-7- Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne
  45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
  45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
  45410000-4 Tynkowanie
  45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznej
  45312320-6 Instalowanie telewizji napowietrznej AZART
  45311100-1 Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych
  32520000-4 Sprzęt i kable telekomunikacyjne
  45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
  45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne
  45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie sprzętu sanitarnego
  45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
  45331110-0 Instalowanie urządzeń grzewczych
  2. Przedmiot zamówienia obejmuje:
  - przebudowę budynku, wymianę głównych elementów konstrukcyjnych, termorenowację elewacji,
  - przebudowę wewnętrznych instalacji wody zimnej, ciepłej, kanalizacji sanitarnej, montaż instalacji centralnego ogrzewania
  - wymianę wewnętrznej instalacji elektrycznej oraz AZART
  3. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w dokumentacji projektowej, przedmiarze robót oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz pozwoleniu na budowę nr 748/2011 , które stanowią dodatek nr 8 do SIWZ.
  4. Miejsce wykonywania robót budowlanych: Mikołów, ul.Ks.Szafranka 1 - budynek mieszkalny, podlegający ochronie konserwatora zabytków.
  5. Zamawiający informuje również, iż przyszłemu Wykonawcy nakazuje się zabezpieczyć plac budowy przed dostępem osób trzecich, utrzymywać ład i porządek w trakcie robót, oraz uporządkować po ukończeniu robót.
  6. Nadmieniamy, iż budynek przylega ścianą zewnętrzną do budynku przy ul.Ks.Szafranka 3 i wszelkie ewentualne szkody powstałe w wyniku przeprowadzanych prac, należy usunąć na własny koszt.
  7. Zaleca się przeprowadzić wizję lokalną w terenie.
  8. Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót zawierałaby w odniesieniu do niektórych materiałów i urządzeń znaki towarowe lub pochodzenie, Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza składanie produktów równoważnych. Wszelkie produkty pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis dot. minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Tak, więc posługiwanie się nazwami producentów produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, przy opisie przedmiotu zamówienia, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Będą one podlegały ocenie Zamawiającego oraz o ile będzie to zasadne autora dokumentacji projektowej, który sporządzi stosowną opinię. Opinia ta będzie podstawą do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o akceptacji równoważników lub odrzuceniu oferty z powodu ich nierównoważności.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 50.000,00

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.zgl.mikolow.pl/index.php?opt=prze
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach